شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

استانداردها                              نظامنامه استانداردها                              روش و ضوابط اجرايى


مقدمه

از آنجاكه استاندارد به عنوان معيار و مبناي مشخص و پذيرفته شده براي مقايسه و ارزيابي كيفيت و كميت محصولات و خدمات به كار مي رود و با توجه به نقشي كه استانداردها در نيل به خود كفايي و ارتقاي كيفيت در جهت رعايت منافع مصرف كنندگان دارند و بمنظور ساماندهي و بهبود روشهاي تعيين ، تدوين و نشر استاندارد هاي صنعت آب و برق و نظارت بر نحوه اجراي آنها نظامنامه استاندارد صنعت آب و برق بشرح ذيل تدوين گرديده است .