شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

استانداردها                              نظامنامه استانداردها                              روش و ضوابط اجرايى


تعاريف

1- تعريف استاندارد
به مشخصات فني و مدارك قابل دسترسي گفته مي شود كه بر نتايج پذيرفته شده علم ، فن و تجربه مبتني بوده و با هدف ارتقاي بهره وري جامعه ، با همكاري و يا توافق ضمني همه دست اندركاران تهيه و توسط نهادي معتبر به تصويب رسيده باشد . اين ملاكهاي مشخص به عنوان معيار و مبنا براي مقايسه و ارزيابي كيفيت و كميت هر فرآورده ، محصول و خدمات استفاده مي شوند .

2- انواع استاندارد :
1-2- از نظر محدوده اجرا :
- استانداردهاي عادي : استاندارد هايي هستند كه توسط سازمانها ، شركتها يا كارخانجان مختلف تدوين و اجرا مي شوند .
- استاندارد هاي ملي : استانداردهايي هستند كه بوسيله مراجع مجاز و قانوني كشور تدوين و منتشر مي گردند ( استانداردهاي ملي ايران ، استانداردهاي مصوب كميته هاي ملي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران هستند كه توسط آن موسسه منتشر مي شوند ) .
استاندارد هاي بين المللي : استانداردهاي هستند كه بوسيله سازمان بين المللي استاندارد و طبق ضوابط مشخص تدوين و منتشر مي شوند .
2-2- از نظر ضمانت اجرا :
استانداردهاي اجباري : استانداردهايي هستند كه به موجب قانون ، اجراي آنها براي كليه دستگاههاس اجرايي ، مشاوران ، پيمانكاران ، سازندگان و توليد كنندگان اجباري مي باشد .
- استاندارد هاي تشويقي ( غير اجباري ) : استانداردهايي هستند كه اجراي آنها به صورت توصيه أي يا داوطلبانه مي باشد . 3-2- از نظر هدف و كاربرد :
استاندارد ها را به صورت استاندارهاي “ كالا “ ، “ مهندسي “ ، “ بازرسي و اطمينان از كيفيت “ و “ اجرايي “ نيز مي توان تقسيم بندي نمود .

3- شوراي استاندارد :
شورايي است كه به منظور تحقق اهداف اين نظام نامه تشكيل مي شود .

4- دفاتر استاندارد :
اين دفاتر با توجه به جايگاه خود در هر يك از معاونتهاي زير ، مسئوليت امور مربوط به استانداردهاي مربوطه را بر عهده دارند و عبارتند از :
- دفتر استاندارد هاي معاونت تحقيقات و تكنولوژي سازمان توانير – معاونت امور برق
- دفتر استانداردهاي مهندسي آب معاونت پژوهشي سازمان مديريت منابع آب ايران – معاونت امور آب
- دفتر بهينه سازي مصرف انرژي – معاونت امور انرژي
- دفتر تحقيقات معاونت تحقيقات و خود كفايي صنعتي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور – معاونت امور آب و فاضلاب
- دفتر نظارتي و ارزيابي – معاونت امور برنامه ريزي و نظارت
- دفتر تشكيلات و روشها – معاونت امور تحقيقات و منابع انساني