شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

استانداردها                              نظامنامه استانداردها                              روش و ضوابط اجرايى


استانداردهاي صنعت برق ايران

شماره استاندارد عنوان بهاء ريال بخشنامه
تاريخ شماره
1 مشخصات استاندارد ترانسفورماتورهاي قدرت 63/230 كيلوولت 25000 28/7/70 370/17958
2 مشخصات استاندارد ترانسغورماتورهاي قدرت 20/63/230 كيلوولت 25000 30/10/71 300/22190
3 مشخصات استاندارد ترانسفورماتورهاي قدرت (20)33/132/230 كيلوولت 25000 3/11/71 300/22358
4 استانداردترانسهاي اندازه گيري ولتاژ از 63 تا 400 كيلوولت مشخصات فني 20000 28/7/70 370/17958
5 استاندارد ترانسفورماتورهاي اندازه گيري جريان 15000 28/7/70 370/17958
6 استاندارد ترانسفورماتورهاي اندازه گيري جريان گازي 15000 21/4/72 300/8256
7 استاندارد ترانسفورماتورهاي ولتاژ اندوكتيونوع گازي(SF6) خود ايستا 20000 11/5/74 300/48500
8 استاندارد ترانسفورماتورهاي ولتاژ نوع رزيني خود ايستا 20000 10/4/74 300/7580
9 استاندارد ترانسفورماتورهاي جريان نوع رزيني خود ايستا 15000 10/4/74 300/6495
10 استاندارد يراق آلات خطوط 63 و 132 كيلوولت (شامل 2جلد) 40000 21/8/69 370/19613
11 استاندارد يراق آلات خطوط 230 كيلوولت ايران (شامل 2جلد 35000 11/5/74 300/48569
12 استاندارد يراق آلات خطوط 400 كيلوولت ايران 30000 21/6/70 370/55208
13 استاندارد حدود مجاز هارمونيكها در سيستم برق ايران (شامل 2جلد 70000 5/1/74 300/40000
14 استاندارد طرحهاي پايه براي پستهاي چند طبقه فوق توزيع مورد استفاده در شبكه داخل شهري 30000 26/9/74 100/7015/60147
15 استاندارد اجرائي پستهاي توزيع زميني 11 كيلوولت 6000 28/8/74 100/6229/21072
16 استاندارد اجرائي پستهاي توزيع زميني 20 كيلوولت (شامل 3جلد 75000 15/8/74 در 55 100/5839/16703
17 استاندارد طرح پستهاي فوق توزيع زميني 33 كيلوولت 35000 4/9/74 100/5972/57907
18 استاندارد طرح پستهاي فوق توزيع فيوزدار كم كليد (شامل 4جلد) 75000 18/10/74 100/7164/62417
19 استاندارد پستهاي 20/63 كيلوولت (شامل 13جلد) 270000 11/2/73 300/42162
20 استاندارد تجهيازت واسط ( اينترفيس ) پستهاي (33) 20/132 كيلووت با سيستم هاي ديسپاچينگ 15000 14/6/74 100/977
21 استاندارد تجهيزات واسط ( اينترفيس ) پستهاي 20/63 كيلوولت با سيستم هاي ديسپاچينگ 15000 14/6/74 100/977
22 استاندارد خازن هاي مورد استفاده در شبكه هاي توزيع 18000 28/8/74 100/6231/21074
23 استاندارد راكتورهاي مورد استفاده در شبكه هاي توزيع 20000 15/8/74 100/8431/16701
24 استاندارد كات اوت فيوزهاي 11،20،33 كيلوولت 10000 30/10/71 300/22184
25 استاندارد برقگيرهاي اكسيد فلزي براي سيستم هاي باولتاژ20و33كيلوولت 15000 3/7/72 300/52824
26 استاندارد برقگيرهاي اكسيد فلزي براي سيستم هاي با ولتاژ نامي 63 و 132 كيلوولت 20000 1/3/75 100/1513
27 استاندارد كليدهاي ولتاژ بالا خودايستا ، از نوع SF6 5/72 و145 كيلوولت 30000 13/2/75 1033/30511
28 استاندارد تله موج هاي سطح ولتاژ 63 و 132 كيولولت 30000 23/2/75 100/1251
29 استاندارد سيستم وتابلوهاي كنترل ولتاژ 63 و 132 كيلوولت 35000 26/1/76 100/436/29041
30 استاندارد تابلوهاي مورد استفاده در شبكه توزيع سه جلد >(شامل3جلد) 35000 26/1/76 100/436/29041
31 استاندارد مشخصات فني ترانسفورماتورهاي روغني توزيع(شامل 2جلد) 25000 21/12/74 100/9297/7223
32 استاندارد سيستم زمين شبكه هاي توزيع 25000 28/11/74 100/8781/30478
33 استاندارد روشنائي معابر (شامل 4جلد) 60000 13/12/74 100/9241/67571
34 استاندارد ترانسفورماتور ولتاژ خازين 15000 11/4/75 100/2126/75371
35 استاندارد ترانسفورماتور جريان نوع روغني 15000 9/4/75 100/2669/75115
36 استاندارد كابلهاي مورد استفاده در شبكه توزيع (شامل 5جلد) 60000 6/5/75 100/3511/43630
37 استاندارد شينه افزار پستهاي 63 و 132 كيلوولت 22000 26/4/75 100/3179/76427
38 استاندارد پستهاي (33)20/132 كيلوولت وعمولي (شامل 33جلد) 1000000    
39 استاندراد سيستم تجهيزات حفاظتي پستهاي 63 و132 كيلوولت 25000 4/10/75 100/3179/76427
40 استاندارد ترانسفورماتورهاي زمين نوعي روغني (شامل 2جلد) 45000 4/10/75 100/6698/48591
41 استاندارد ظرفيت واحدهاي نيروگاههاي بخاري (شامل 3جلد) 90000 26/8/75 5498/11
42 استاندارد تجهيزات بانك هاي خازني 20 و33كيلوولت (شامل 2جلد) 70000 24/10/75 100/8719
43 استاندارد ترانسفورماتورهاي مصرف داخلي پستهاي فشار قوي و نيروگاهها ( نوع روغني ) 20000 21/7/76 30/31840
44 استاندارد كليدخانه هاي تمام بسته با عايق گازي 30000 9/11/75 100/9181/51777
45 استاندارد وآئين نامه سيم كشي ساختمانهاي مسكوني ، تجاري ، صنعتي 35000    
46 استاندارد تراسنفورماتورهاي ولتاژ 20 و 33 كيلوولت براي نصب در سلولهاي تمام بسته فلزي 15000 20/11/75 100/9443/60544
47 استاندارد ترانسفورماتورهاي جريان 20 و33 كيلوولت براي نصب در سلولهاي تمام بسته فلزي 20000 24/12/75 100/7786/52717
48 استاندارد كابلهاي كتنترل ايستگاههاي فشار قوي 20/132 و 20/63 كيلوولت 12000 13/7/75 100/30/15590
49 استاندارد كليدهاي 20 و33 كيلوولت براي كليدخانه هاي تمام بسته فلزي 30000 2/11/75 100/9439/92957
50 استاندارد جامع طراحي ومهندسي خطوط انتقال نيروي برق ايران 63 الي 400 كيلوولت (شامل 23جلد)      
51 استاندارد خطوط هوائي توزيع نيروي برق (شامل 2جلد)      
52 استاندارد سيستم تغذيه جريان مستقيم (LVDC) ايستگاههاي فوق توزيع 20/63 و 20/132 كيلوولت 15000 18/8/76 3/36119
53 استاندارد انشعابات شبكه هاي توزيع نيروي برق (شامل 2جلد) 35000    
54 استاندارد طراحي بهينه پستهاي 230 و 400 كيلوولت (شامل63جلد)      
55 استاندارد هاديهاي خطوط انتقال نيروي برق ايران 63 الي 400 كيلوولت (شامل 15جلد)      
56 استاندارد اينترفيس ايستگاههاي 230 و 400 كيلوولت انتقال با سيستمهاي ديسپاچينگ (شامل 3جلد) 40000    
57 فهرست مقادير خطوط انتقال نيروي برق ايران 63الي 400 كيلوولت (شامل 2جلد)      
58 استاندارد ژنراتورهاي سنكرون نيروگاههاي بخاري ، گازي و آبي (شامل 14جلد)      
59 استاندارد معيارهاي طراحي ومهندسي ميزان ذخيره آب مورد نياز بخشهاي مختلف نيروگاه (شامل 7جلد)      
60 استاندارد هاي ابزار دقيق وكنترل نيروگاهها (شامل 51جلد)      
61 حريم خطوط هوائي نيروي برق (شامل 7جلد)      
62 استاندارد مباني ومعيارهاي طراحي و مهندسي سازه دودكش نيروگاههاي بخاري و سيكل تركيبي (شامل 4جلد) 80000 22/12/78 100/30/36342
63 استاندارد جامع رنگ و پوشش تجهيزات صنعت برق (شامل 21جلد)      
64 استاندارد سازه ها وكنتريهاي فلزي وبتني پستهاي انتقال (شامل 4جلد)   تدوين  
65 استاندارد مشخصـــــــات و خصوصيات انرژي الكتريكي ( كيفيت برق ) (شامل 12جلد)      
66 استاندارد عناصر و سيستم هاي حفاظتي درشبكه هاي توزيع وفوق توزيع (شامل 19جلد)      
67 استاندارد معيارهاي طراحي – مهندسي وبرنامه ريزي شبكه هاي توزيع فشار متوسط 20 –32 كيلوولت (شامل 11جلد)      
68 استاندارد جامع ترانسفورماتورها (شامل 28جلد)      
69 استاندارد وآئين كار سيستم هاي حفاظت كاتدي (شامل 17جلد)      
70 استانداردسيستمهاي اندازه گيري وحفاظتي نيروگاه حرارتي (شامل 21جلد)      
71 استاندارد آتش نشاني در صنعت برق (شامل 12جلد)      
72 شبكه هاي استاندارد(نمونه)جهت مطالعه سيستم انتقال (شامل 23جلد)      
73 استاندارد آئين كار لوله كشي در نيروگاهها (شامل 23جلد)      
74 استاندارد آئين كار بهره برداري تعميرات دوره أي تجهيزات وتاسيسات پستهاي 230 و 400 كيلوولت (شامل 9جلد)      
75 استاندارداتصالات يراق آلات مورد استفاده درصنعت برق   تدوين  
76 استاندارد جامع مقره ها وبوشينگهاي مورد استفاده درصنعت برق (شامل 4جلد)      
77 استاندارد تجهيزات هيدرومكانيك نيروگاههاي آبي (شامل 17جلد)      
78 پروژه تدوين استاندارد مباني ومعيارهاي طراحي ومهندسي توربين نيروگاههاي برق آبي (شامل 15جلد)      
79 استاندارد فصل مشترك ( اينترفيس ) اسكادا ، درنيروگاه (شامل 12جلد)      
80 استاندارد باس داكتهاي فشار ضعيف و فشار متوسط (شامل 6جلد)      
81 استاندارد تجهيزات قطع و وصل كننده فشار ضعيف (شامل 11جلد)      
82 استانداردسيستمهاي مخابراتي وحفاظتيPLCدرصنعت برق (شامل 11جلد)      
83 استاندارد حفاظت فردي در نيروگاهها (شامل 10جلد)      
84 استاندارد ژنراتورهاي نيروگاهي (شامل 12جلد)      
85 استاندارد طراحي برجهاي سازه هاي انتقال (شامل 3جلد)   تدوين  
86 تدوين نظام و سامانه كار استانداردهاي مورد نياز صنعت برق و آشنائي باسازمانهاي جهاني تدوين كننده استاندارد (شامل 13جلد)      
87 كنترل پروژه هاي تحقيقاتي (شامل 3جلد)      
88 قرارداد هاي نمونه (شامل 3جلد)      
98 مديريت مصرف و بار (شامل 77جلد)      
99 استاندارد فيوزهاي فشار قوي