شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

استانداردها                              نظامنامه استانداردها                              روش و ضوابط اجرايى


هدف

1-1- ترويج و توسعه فرهنگ استاندارد در وزارت نيرو
2-1- ايجاد تسهيلات و هماهنگي لازم در امر تعيين ، تدوين ، تصويب و ابلاغ استانداردها در وزارت نيرو
3-1- ايجاد مشاركت و هماهنگي در تنظيم پيش نويس استانداردهاي قابل طرح در كميته ملي
4-1- تعيين و تهسيل روشهاي ارتباط با مجامع ملي و بين المللي استاندارد
5-1- استقرار روشها و نظام بهينه استاندارد در وزارت نيرو
6-1- فراهم كردن شرايط مناسب دسترس به استانداردهاي تدوين يافته