شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

استانداردها                              نظامنامه استانداردها                              روش و ضوابط اجرايى


اركان

1- شوراي استاندارد :
شورا حداقل سالي يكبار با اعضاي زير تشكيل جلسه مي دهد :
- وزير نيرو ( رئيس شورا )
- معاونين وزير ( اعضا شورا )
- مدير كل دفتر تحقيقات و توسعه فن آوري ( دبير شورا )
وظايف اين شورا عبارتست از :
- تصويب سياستها و خط مشي هاي كلان استاندارد
- تصويب دستور العمل و روشهاي كلي مربوط به استانداردها
- تصويب برنامه ها و اولويتهاي تهيه استاندارد
- نظارت عاليه بر اجراي استانداردها

2- دبير خانه :
دبير خانه در دفتر تحقيقات و توسعه فن آوري تشكيل شده و وظايف زير را بر عهده دارد :
- تنظيم سياستها و خط مشي هاي استاندارد با كمك دفاتر و ارائه آن به شورا جهت تصويب
- تنظيم برنامه هاي تهيه استاندارد ها با كمك دفاتر و ارائه آن به شورا جهت تصويب
- هماهنگ نمودن دستور العملها و روشهاي اجرايي استاندارد با كمك دفاتر و پيشنهاد آنها به شورا جهت تصويب
- تنظيم عناوين استاندارد هاي مورد نياز صنعت آب و برق بر اساس اولويتهاي تعيين شده در بخشها و انتشار آنها
- تسهيل در برقراري ارتباط با مجامع ملي و بين المللي استاندارد
- اتخاذ تدابير لازم براي اجراي مصوبات شورا
- نگهداري كليه دستور العملها ، مصوبات ، صورتجلسات ، مكاتبات و پيگيريهاي شورا
- برگزاري جلسات هماهنگي با مديران دفاتر استاندارد
- ايجاد هماهنگي در بانكهاي اطلاعاتي دفاتر استاندارد

3- دفاتر استاندارد :
اين دفاتر با توجه به جايگاه خود در معاونتها ، وظايف زير را بر عهده دارند :
- ترويج و اشاعه فرهنگ استاندارد
- تدوين سياستها و خط مشي هاي استاندارد
- تدوين برنامه سالانه فعاليتهاي مرتبط با استانداردها
- تعيين نيازها و اولويت بندي تدوين استاندارد
- تدوين استانداردها از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصلاح
- نظارت بر چگونگي پيشرفت كار تدوين استانداردها
- بررسي و تائيد استانداردهاي تدوين شده
ارسال استانداردهاي تهيه شده با مطلع نمودن دبير خانه به مراجع ذيصلاح بمنظور تصويب نهايي و ابلاغ
- نظارت بر اجرا و كاربرد استانداردهاي ابلاغ شده
- ارزيابي مستمر استانداردهاي تهيه شده و انجام اصلاحات لازم و به روز نمودن آنها
- ارائه گزارش فعاليتها و اقدامات انجام شده در خصوص استاندارد به دبير خانه
- ايجاد بانك اطلاعاتي و مركز اطلاع رساني استانداردها