شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

استانداردها                              نظامنامه استانداردها                              روش و ضوابط اجرايى


محدوده اجرا

1-2- حوزه اجرا : وزارت نيرو ، شركتهاي تابعه و وابسته در حوزه فعاليتهاي خود يا در قراردادهاي منعقده
2-2- اسناد مشمول : استانداردهاي تدوين شده اعم از عادي و ملي ( رسمي )