شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

استانداردها                              نظامنامه استانداردها                              روش و ضوابط اجرايى

تعاريف

اركان

ضوابط تدوين ابلاغ و رعايت كردن استانداردها


ضوابط تدوين ابلاغ و رعايت كردن استانداردها

1- تدوين استاندارد :
با توجه به وظايف تعيين شده دفاتر استاندارد از قبيل : مشخص نمودن عناوين استانداردها بر اساس برنامه مصوب ، تعيين شرح خدمات براي تدوين موضوعات استاندارد مشخص شده و انتخاب گروه تدوين كننده ذيصلاح ، هر يك از دفاتر به تهيه پيش نويس اوليه استانداردهاي مربوطه مي پردازند . سپس اين دفاتر با نظر خواهي تخصصي همزمان از دبير خانه و اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصلاح ، پيش نويس نهايي استاندارد را تدوين مي نمايند . پيش نويسها نهايي آماده شده استاندارد ، با مطلع نمودن دبير خانه ، توسط دفاتر به مراجع مربوطه جهت ابلاغ ارسال مي گردد .

2- ابلاغ استاندارد :
استانداردهاي تهيه شده به صورت زير ابلاغ مي گردند : - استاندارد هاي عادي توسط رئيس شوراي استاندارد وزارت نيرو ابلاغ مي شوند .
- استاندارد هاي ملي توسط مراجع ذيصلاح نظير موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، سازمان برنامه و بودجه و … ابلاغ مي شوند .

3- رعايت كردن استاندارد :
كليه شركتهاي تابعه و وابسته تحت پوشش استانداردهاي ابلاغ شده مرتبط ، ملزم به رعايت كردن استانداردها بوده و نيز وظايف زير را بر عهده دارند :
- همكاري در تعيين ، تدوين ، نشر و ترويج استانداردها به درخواست معاون وزير ذيربط
- انجام تحقيقات بمنظور تدوين استانداردها ، بالا بودن كيفيت كالاها توليدي مرتبط و كمك به بهبود و روشهاي توليد و افزايش كارايي
- اتخاذ تدابير لازم جهت درج استانداردهاي مرتبط در مواد قراردادهاي منعقده با مجريان طرحها ، پروژه ها و فروشندگان كالا
- اجراي استانداردهاي تدوين شده و اتخاذ تدابير لازم جهت آشنايي كاركنان با استانداردهاي مرتبط
- ارائه باز خورد از رعايت استاندارد ها و همكاري در رفع اشكالات و به روز كردن آنها