شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

استانداردها                              نظامنامه استانداردها                              روش و ضوابط اجرايى


پيش نويس ها

پيش نويس استاندارد سيستم زمين در ساختمانها ي مسكوني و تجاري شماره 101
نشريه شناخت
روشهاي محاسبه و اندازه گيري مقاومت زمين شماره 103-101
معيارهاي طراحي و اجراي سيستم
مشخصات فني تخهيزات سيستم زمين
دستور العمل اجراي سيستم زمين
پيش نويس استاندارد انواع پوششهاي لاستيكي
ازمونهاي نمونه گيري و روشهاي كنترل كيفي پوششهاي لاستيكي و نوار پيچي304 -63
بازرسي دوره اي و تعميرات پوششهاي لاستيكي و نوار پيچي305-63
آماده ساري و بازرسي سطوح براي پوششهاي لاستيكي نوارپيچي 407-63
پيش نويس مقررات ملي ساختمان مبحث سيزرهم
تاسيسات برقي وزارت مسكن و شهرسازي
مبحث سيزدهم
استاندارد صنعت برق ايران -مشخصات و خصوصيات انرژي الكتريكي (كيفيت برق )
قسمت اول - كليات
قسمت دوم - حدود مجاز هارمونيك ها
قسمت سوم - فلش و قطعي ولتاژ
قسمت چهارم - تغييرات ولتاژ و فركانس
قسمت پنجم - پايداري وپديده هاي گذرا
قسمت ششم- زمين كردن
قسمت هفتم - كيفيت برق تحويلي به انواع مشتركين
قسمت هشتم - مشخصات فني وسايل اندازه گيري و معيارها ي انتخاب آنها
قسمت نهم ـ دستور العمل اندازه گيري كيفيت برق ، بازرسي و اطمينان از كيفيت آن
گزارش فني مشخصات و خصوصيات انرژي الكتريكي ( كيفيت برق )
قسمت اول - مفاهيم و تعاريف كيفيت برق
قسمت دوم - منابع و مراجع استاندارد هاي كيفيت برق
قسمت سوم - تجزيه و تحليل نتايج وضعيت موجود كيفيت برق
پروژه اصول و روش طراحي وشبكه آزمون ،مطالعات پايداري گذرا
مقررات عمومي كليد هاي عمل كننده با جريان پسماند
استاندارد كليدهاي حفاظت ازبرق گرفتگي شماره 102 مشخصات فني و آزمونها
خريد پوششهاي لاستيكي 63-409
ايمني بهداشت 63-106
استاندارد پوششهاي فلزي و پوششهاي با دوام وعيوب رنگ و پوششهاي لاستيكي --63
استاندارد ترانسفورماتورهاي انتقال ---شماره114 -اسفند 1381
پيش نويس استاندارد مناطق خاص كشور براي شبكه
پيش نويس استاندارد خازن هاي قدرت خود ترميم
پيش نويس استاندارد سيم محافظ خطوط شبكه
فصل اول - استاندارد ترانسفور ماتور هاي روغني توزيع طراحي
فصل دوم - استاندارد ترانسفور ماتور هاي روغني توزيع ويژگي كالا
فصل سوم - استاندارد ترانسفور ماتور هاي روغني توزيع آزمون
فصل چهارم - استاندارد ترانسفور ماتور هاي روغني توزيع اجرايي
فصل ششم -تاثير شرايط محيطي در مناطق خاص بر ترانسفور ماتور هاي روغني قدرت و توزيع استاندارد مناطق خاص
فصل هشتم - کابلها در شبکه هاي فشار متوسط توزيع تاثيرات شرايط محيطي آنها در مناطق خاس
فصل هفتم - هاديها و تاثيرات شرايط محيطي بر آنها در مناطق خاس
فصل دهم - بوشينگ ها و تاثيرات شرايط محيطي بر آنها در مناطق خاص  
فصل يازدهم -راکتور ها و تاثيرات شرايط محيطي بر آنها در مناطثق خاص
فصل دوازدهم -خازن ها و تاثيرات شرايط محيطي بر آنها در مناطثق خاص  
فصل سيزدهم -ترانسفور ماتور زمين و تاثيرات شرايط محيطي بر آنها در مناطثق خاص
فصل چهاردهم -ترانسفو ماتور هاي جريان و ولتاژ و تاثيرات شرايط محيطس بر كاركرد آنها در مناطق خاص