شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

استانداردها                              نظامنامه استانداردها                              روش و ضوابط اجرايى


مسئوليت اجرا

1-3- مسئوليت اجراي مفاد اين نظام نامه به عهده بالاترين مقام مسئول شركتهاي تابعه و وابسته مي باشد .