شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

استانداردها                              نظامنامه استانداردها                              روش و ضوابط اجرايى


همايشها

 

بررسي پيش نويس روشهاي محاسبه و اندازه گيري مقاومت زمين درمازندران مورخ1و2-2-81
بررسي پيش نويس استاندارد كليد هاي حفاظت از برق گرفتگي دراصفهان مورخ 19-5-81 و20-5-81
بررسي پيش نويس استاندارد رنگ و پوشش شماره 409-63و106-63 در نيروگاه گازي ارومبه مورخ 28,27-2-82
بـــررسي پيش نويس استاندارد پوشش هاي فلزي ، پوشش هاي بادوام و عيوب رنگ و پوشش هاي لاستيكي - روزهاي 18 و 19/9/82 كه راس ساعت 30/8 در محل سالن اجتماعات شركت توانير
بـــررسي پيش نويس استاندارد فصل مشترك اسكادا در نيروگاههاي بخاري - 25 و 26/9/82 راس ساعت 30/8 در محل سالن اجتماعات شركت توانير
آشنائي با طرح جامع آموزش استانداردها درصنعت برق ايران راس ساعت 9 صبح روز 24/9/82 در سالن اجتماعات شركت توانير
پيش نويس استاندارد ترانسفورماتورهاي انتقال نوع روغني تا سطح ولتاژ 400 كيلوولت-- جلسات روزهاي9 و10/10/82 كه راس ساعت 30/8 در محل سالن اجتماعات شركت برق منطقه اي يزد
پيش نويس استاندارد پوشش هاي فلزي ، پوشش هاي با دوام و عيوب رنگ و پوشش هاي لاستيكي 
پيش نويس استاندارد ترانسفورماتور روغني تا 400 كيلوولت 
پيش نويس استاندارد فيوزهاي فشار متوسط و فشار قوي 
جلسات بررسي پيش نويس تنوع زدايي ،‌تهيه و تدوين استاندارد انواع سيم و كابل مورد مصرف در نيروگاهها 
بررسي پيش نويس استاندارد خازن هاي خود ترميم براي شبكه هاي فشار ضعيف توزيع در روز هاي 3.4/3/83 در سالن اجتماعات شركت برق منطقه اي يزد واقع در بلوار دانشجو  
بررسي پيش بررسي پيش نويس استاندارد سيم محافظ خطوط شبكه در روز هاي 11.10/3/83 در سالن اجتماعات باشگاه صنعت برق فارس   
بررسي پيش نويس استاندارد خازن هاي خود ترميم براي شبكه هاي فشار ضعيف توزيع در روز هاي 3.4/3/83 در سالن اجتماعات شركت برق منطقه اي يزد واقع در بلوار دانشجو  
بررسي پيش بررسي پيش نويس استاندارد مناطق خاص کشور در روز ها ي 5و6 /7/83 ساعت 9 در محل سالن اجتماعات شرکت توانير
بررسي پيش نويس استاندارد مناطق خاص کشوردر روز هاي 22و 23/10/83 در سالن اجتماعات برق منطقه اي هرمزگان ---بررسي فصل هاي 8 و 9و 14 استاندارد مناطق خاص کشور
بررسي پيش نويس استاندارد مناطق خاص کشوردر روز هاي 18و 19/11/83 در سالن اجتماعات شركت توزيع برق استان بوشهر---بررسي فصل هاي 10و12و14 استاندارد مناطق خاص کشور