شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

استانداردها                              نظامنامه استانداردها                              روش و ضوابط اجرايى


كنترل سند

1-صدور سند
سند با ضوابط آئين نامه توليد ، بهره برداري و بازنگري اسناد اداري مطابقت دارد .

نام و نام خانوادگي كنترل كننده : سمت :

مهر و امضاء دفتر ( صادر كننده )


2-دريافت سند و كنترلهاي لازم
نام سازمان : ………………. تاريخ دريافت سند : …………

سند از نظر شكلي ( تعداد اوراق ، خوانايي و … ) كامل است .

سند در فرمهاي مربوطه ثبت گرديد .

اسناد منسوخ و يا بي اعتبار مرتبط ابطال گرديد .

نام و نام خانوادگي كنترل كننده : …………………… سمت : ……..
 

مهر و امضاء دفتر (دريافت كننده )


3-بهره برداري
نام سازمان : ……………………………………………………

دريافت سند تاريخ : ………..

خاتمه دوره اجرا تاريخ …………

نام و نام خانوادگي دريافت كننده : …………………… سمت : ……..

مهر و امضاء دفتر ( استفاده كننده )
 


4-ابطال سند
اين سند در تاريخ ……………………. به استناد …………………………………………………………………… ابطال گرديد .

نام و نام خانوادگي ابطال كننده : ……………………سمت : ……….
 

مهر و امضاء دفتر