شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

   خدمات عمومی  >   پيشگامان انرژى


اوتو (Otto (1832
 متولد شده در سال 1832 در آلمان ، نيكولاس آگواست اوتو ، اولين نمونه عملي موتور بخار را اختراع كرد . او اولين موتور چهار تكانه خود را در سال 1861درست كرد . سپس با همكاري يك صنعتگر آلماني به نام Langer Evgen طرح خود را پيشرفته تر كرد و توانست مدال طلاي نمايشگاه در 1867 پاريس را از آن خود كرد .قبل از پايان سال 1876 اوتو با استفاده از يك چرخه پيستون چهار تكانه يك موتور احتراق دروني ساخته بود كه امروزه به افتخار او چرخه اوتو ناميده ميشود.در اين طراحي پيستون سبب فشرده شدن مخلوط گاز و هوا در سيلندر ميشود كه يك انفجار دروني را به دنبال دارد.او امتياز 365701 را به خاطر موتور گازي خود دريافت كرد.به سبب كارايي و قابليت اعتمادوصداي كم موتورهاي اوتو بيش از 30000 تاي آنها در ده سال بعد به فروش رفت.او همچنين سيستم هاي احتراقي مغناطيسي با ولتاژ كم را براي موتورهايش توسعه داد كه سبب آساني روشن شدن ميشوند.