شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

   خدمات عمومی  >   پيشگامان انرژى


ژول (Joule (1818
ژول در سال 1818 در انگلستان متولد شد . او به عنوان يك فيزيكدان در كشف قانون بقاء انرژي سهم عمده اي داشت . قانوني كه مي گويد انرژهايي كه در يك صورت بكاربرده مي شود . در1840 او قانوني كه اكنون به عنوان ”قانون ژول” شناخته مي شود را وضع كرد : در يك رساناي الكتريكي گرما ايجاد مي شود . واحد بين المللي انرژي ”ژول ” ، به افتاخار او نامگذاري شده است .