شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران

    مراكز و نهاد هاي دولتي                        علمي و تحقيقاتي                             فرهنگي و هنري و ورزشي


انرژی

اين سايت روش هاي صرفه جويي انرژي را ارايه مي کند و اطلاعاتي در مورد پمپ هاي حرارتي شامل کوره هاي گازي و انتخاب درست پمپ هاي حرارتي مي دهد ضمنا اطلاعاتي در زمينه روش هاي بهينه سازي مصرف انرژي در بخش هاي مسکوني از ديگر بخشهاي اين سايت مي باشد.
1
اين سايت در زمينه بهينه سازي مصرف انژي در ساختمان ها ،هتل ها ، صنايع ، روشنايي ، مدارس و...همچنين خدماتي که در همين زمينه در کشور هاي مختلف ارايه شده است ،مطالب اين سايت را تشکيل مي دهد.
2
اين سايت اطلاعات خوبي دردر رابطه با انرژي هاي خورشيدي ، تغيير سيستم روشنايي و بطور کلي انرژِ ي در اختيار کاربران قرار مي دهد . در بخشي از اين سايت سرگرمي هايي وجود دارد که براي دانش آموزان مفيد مي باشد صفحه اصلي اين سايت به صورت اتاقي با انواع وسايل الکتريکي طراحي شده است که با کليک کردن بر روي هر يک از وسايل اطلاعاتي درمورد آنها به کاربر ارايه مي کند اخبار انرژي ، لينک هايي براي انرژي ، بازي ها ، کتابخانه ها ، داستان ها ي انرژي ، مطالبي براي تدريس انرژي ، اتاقي براي نمايش فيلم ، گالري ها ، دانشمندان و... از ديگر بخش هاي اين سايت مي باشد.
3