آرمان صنعت برق > مقدمه > مقدمه ويرايش دوم

بدنبال تدوين ويرايش اول آرمان صنعت برق ايران، فرآيند همفکري در ابعاد اجرائي آرمان با تشکيل جلسات مستمر و با حضور اعضاي اوليه کارگروه و تني چند از مديران ارشد صنعت برق که در اين مرحله به ترکيب کارگروه اضافه شده بودند، آغاز و به سرانجام رسيد و نتيجه آن اکنون در مقابل روي شما قرار دارد. علاوه بر آنچه در مقدمه ويرايش اول اين مجموعه مطرح شد، يادآوري و طرح نکات زير ضروري بنظر ميرسد:

- در فرآيند همفکري در ابعاد اجرائي آرمان اين فرصت، هر چند کوتاه، فراهم شد که اعضاي کارگروه در جنبه هائي به تامل بپردازند که عليرغم اهميت فراوان تا کنون آنگونه که بايد مورد توجه قرار نگرفته بودند. بطور طبيعي ورود به اين حوزه هاي ناشناخته به سرعت امکانپذير نبود. تصميم به تشکيل كميته‌هاي تخصصي براي بررسي اين جنبه ها، از دستاوردهاي اين مرحله از تدوين آرمان صنعت برق به شمار ميآيد. اطمينان دارد نتيجه کار اين كميته‌هاي تخصصي ثمرات فراواني براي صنعت برق بدنبال خواهد داشت.

- محيط اطراف ما به سرعت در حال تحول و دگرگوني است. در اين شرايط اصرار ما بر ادامه روشهاي قبلي و تکرار آنچه به آن مسلط هستيم بجاي آنچه که بايد انجام دهيم ولي احيانا آشنائي کافي با آن نداريم، نتيجه اي جز استمرار و پيچيده تر شدن مشکلات نخواهد داشت. گرچه کمتر مديري را ميتوان يافت که به اين واقعيت اقرار نداشته باشد، ولي اين اقرار و اين سطح از باور، انگيزه و انرژي لازم را براي جدا شدن از وضع موجود ايجاد نميکند. ترديد ندارم اهميت جرقه هائي که بدنبال گفتگوهاي سازمان يافته کارگروه از اين بابت در ذهن اعضا بوجود آمد، اگر بيش از اهميت تدوين آرمان صنعت برق نباشد، کمتر از آن نخواهد بود.

- کار جمعي و استمرار در کار، دو مشکل جدي در فرهنگ کاري ما به شمار ميآيد. جاي خوشحالي است که با پيگيري مجدانه آقاي دکتر عجمي فرآيند هفکري در ابعاد اجرائي آرمان بعنوان يک تجربه موفق از يک حرکت گروهي و مستمر قابل ارائه ميباشد.

- بحثهاي صريح مطرح شده در جلسات کارگروه به روشني نشان ميدهد که عليرغم توفيقاتي که حاصل شده، جايگاه واقعي مديريت منابع انساني و تفکر سيستمي در مجموعه مديريت صنعت برق از جايگاه قابل قبول آن فاصله اي نگران کننده دارد. دوره هاي آموزشي برگزار شده گرچه در آشنائي مديران با اين مفاهيم نقش مفيدي ايفا کرده است ولي استقرار اين مفاهيم در زندگي مديريتي صنعت برق محتاج حرکتي حساب‌شده و جدي است که از بالاترين سطوح سازماني بايد آغاز و حمايت شود.

- گرچه برخلاف آنچه در ويرايش اول ارائه شد و هر بعد اجرائي صرفا نظر تدوين کننده آن بعد را بيان ميکرد، در ويرايش دوم آنچه ارائه ميشود تا حد زيادي نشان دهنده نظر کليه اعضاي کارگروه است که در فرآيند همفکري حاصل شده است. با اين وجود، درك عميقتر ناشي از اين همفکري اين باور را تقويت کرده است که اين کاروان[1] تا رسيدن به سرمنزل مقصود راهي طولاني در پيش دارد. با اين تفاوت که بنظر ميرسد حرکت در اين مسير بعنوان بخشي ضروري از کار و فعاليت پذيرفته شده است.

در خاتمه لازم ميدانم مجدداً از اعضاي کارگروه تدوين آرمان صنعت برق و مشاور طرح جناب آقاي دکتر عجمي صميمانه سپاسگزاري کنم. انتظار ميرود همراهي آنان کماکان در اين حرکت، ادامه داشته باشد.


محمد احمديان
معاون وزير نيرو و رئيس هيات مديره شرکت مادر تخصصي توانير
خرداد 1384

شرکت سهامي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران © کلیه حق و حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد.