آرمان صنعت برق > مقدمه > مسير منتهي به شكل گيري گروه كار درآمار صنعت برق > روش كار در كار گروه آرمان صنعت برق ايران(درپريوددوم)

روش كار در ”كار گروه آرمان صنعت برق ايران“

(در پريود دوم)

تاريخ برگزاري آخرين جلسه پريود اول 3/4/1383 بود كه مقدمات تدوين و انتشار ويرايش اول جزوه ”آرمان صنعت برق ايران“ فراهم شد و به‌اين ترتيب پريود اول خاتمه پذيرفت و متعاقب آن جزوه ”آرمان صنعت برق ايران“ ويرايش اول ـ مرداد 1383، در دسترس قرار گرفت و طي نامه‌اي رسمي براي كليه مديران عامل شركتهاي برق منطقه‌اي، معاونين شركت توانير و نيز كليه اعضاي كارگروه آرمان صنعت برق ايران ارسال گرديد.

يادآوري ميشود كه آنچه در ويرايش اول جزوه تحت عناوين ابعاد اجرايي آرمان درج گرديده دستآورد كار كارشناسي در بعد مربوطه است كه تنها تبادل نظر اوليه اي در بين اعضاي كارگروه، نسبت به آن انجام شده بود و منطبق با ادبيات غني مطرح شده در آرمان يك سازمان، مي بايست فرايند اشتراك ذهني(Sharing) براي آن طي شود كه اينكار در سطح اعضاي كار گروه، در پريود دوم به انجام رسيده است.

فرايند اشتراك ذهني عمدتاً براستفاده ازروش ديالگ مبتني است كه كليه اعضاي گروه در جلساتي، روش استدلال خود در انتخاب يك موضوع و يا اخذ يك تصميم را به روشني بيان مي كنند و اينكار تا آنجا ادامه مي يابد كه افراد در روش استدلال باهم مشترك شوند.

روش كارگروه در پريود دوم همان روش طي شده در پريود اول بود كه در مورد كنفرانسهاي علمي اعضا به منظور ايجاد يك پايگاه ذهني مشترك طي شد و بجاي فرايند تبادل نظر در كاركارشناسي ابعاد اجرايي، فرايند اشتراك ذهني (Sharing) مبتني بر ديالگ را در مورد ابعاد مزبور به اجرا گذاشت.

تفاوت ديگري كه در بخش ابعاد اجرايي آرمان، در پريود دوم، بوجودآمد، اضافه شدن بعد ايمني به ابعاد اجرايي بود كه در دومين جلسه در تاريخ 9/10/83 مورد توافق همه اعضا قرار گرفت و رسماً به شمارابعاد اجرايي آرمان افزوده گرديد.

با توجه به توضيحاتي كه درج گرديد كارگروه آرمان صنعت برق كار خود را در 9 جلسه به انجام رسانيد كه جدول زماني و دستور كار هريك از جلسات به شرح زير مي باشد:
جلسه اول : 17/9/83

 

¬              افتتاحيه جلسه توسط آقاي دكتر احمديان، معاون امور برق : تبيين اهميت بالاي اين كار و اولويت آن نسبت به ديگر مسائل، در بعد درازمدت

¬              روش كارگروه در پريود دوم توسط مشاور

·         محوريت بينش مديريت

·         تفكروفكر: قدرت تفكروتبلورآن درقدرت تصميم‌گيري، تصميم‌سازي وبسترسازي براي امور تصميم

·         توضيح وتشريح مواردمطروحه‌ درنامه شماره2674/11 مورخ20/8/1383 معاون اموربرق به مشاور ( پيوست شماره 7  )

·                   يادگيري (L) ودو بستر تحقق آن : Openness & Committment to the Truth

·         آنچه درفضاي فكري مديريت از گذشته دور جريان دارد و نيازمند مراقبت براي اصلاح  است : TheoryX & Linear Thinking

¬              تنظيم جدول كنفرانسهاي علمي اعضا

¬              تنظيم دستوركار جلسات و جدول زمانبندي جلسات پريود دوم كارگروه با نظر اعضا ارائه ابعاد اجرايي آرمان توسط مسئول مربوطه در 15 دقيقه به مورد هربعد

 

جلسه دوم : 9/10/83

¬              كنفرانس آقاي دكتر احمديان در موضوع مدلهاي ذهني

¬              يادآوريهاي  مشاور:

·         نقش مولد بودن آرمان در مدلهاي ذهني

·         روش ارائه هر بُعد از ابعاد اجرايي آرمان مبتني بر 8 قدم كاركارشناسي مندرج در صفحه 22 اين جزوه

·         پايه‌گذاري كميته‌هاي كارشناسي درهريك از ابعاد اجرايي آرمان به‌عنوان يك كميته كار دائمي

¬              ارائه بعد اجرايي محيط‌زيست توسط آقاي مهندس وحدتي

¬              ديالگ اعضاي كارگروه‌ در بُعد محيط‌زيست

¬              تصويب‌گروه براضافه شدن بُعد ايمني درآرمان صنعت برق ‌و پذيرش‌ مسئوليت آن توسط آقاي مهندس متولي‌زاده

¬              نظرات اعضاي كار گروه‌ در روشهاي ترويج تفكر سيستمي در سطح صنعت برق

 

جلسه سوم :23/10/83

¬              كنفرانس آقاي مهندس فلاحتيان در فصل 2 كتاب سنگه با عنوان ” آيا سازمان شما از نظر يادگيري ناتوان است“

¬              ارائه مشروح بُعداجرايي نظام اطلاعات توسط آقاي مهندس فلاحتيان

¬              ديالگ اعضاي كارگروه در بُعداجرايي نظام اطلاعات

¬              ارائه  بُعداجرايي فني توسط آقاي مهندس فتاح قره باغ

¬              ديالگ اعضاي كارگروه در بُعداجرايي فني

¬              نظرات اعضاي كارگروه در روشهاي ترويج تفكر سيستمي در سطح صنعت برق ( ادامه از جلسه قبل)

جلسه چهارم :7/11/83

¬              كنفرانس آقاي مهندس متولي‌زاده در فصل 4 كتاب سنگه با عنوان ” قوانين پنجمين فرمان“

¬                             ادامه ارائه آقاي مهندس فلاحتيان در بُعداجرايي نظام اطلاعات و ديالگ اعضاي كارگروه در آن

¬              ادامه ارائه آقاي مهندس فتاح قره‌باغ در بُعداجرايي فني وديالگ اعضاي كارگروه در آن

¬              ارائه بعد اجرايي مديريت توسط آقاي مهندس عبدالخالق زاده و ديالگ اعضاي كار گروه در آن

·         پيشنهاد تشكيل تيمي متشكل از چهارنفربه سرپرستي آقاي مهندس عبدالحالق زاده براي بررسي آثار و مدارك اثربخشي اجراي مدل AMIF  در شركتهاي مختلف براي بهره‌گيري از آن اسناد و مدارك در تنظيم نهايي بعد اجرايي مديريت

 

جلسه پنجم :28/11/83

¬              كنفرانس آقاي مهندس فتاح قره باغ در فصل 5 كتاب سنگه با عنوان ” تغيير نگرشها“

¬              ارائه  بُعداجرايي نيروي انساني توسط آقاي مهندس توكلي

¬              ديالگ اعضاي گروه‌كار در بُعد اجرايي نيروي انساني

¬              گزارش آقاي مهندس زراعت پيشه از روند كار در بُعد اجرايي اقتصادي و مالي و اخذ نظرات و پيشنهادات اعضاي كارگروه‌

¬              گزارش آقاي مهندس متولي زاده از روندكار در بُعداجرايي ايمني و اخذ نظرات و پيشنهادات اعضاي كارگروه

¬              بازنگري مديريت منابع انساني و ساختار آن در صنعت برق و روشهاي تحول درآن 

 

جلسه ششم :12/12/83

¬              كنفرانس آقاي مهندس زراعت پيشه در فصل 6 كتاب سنگه با عنوان ” كليشه هاي طبيعت“

¬              ارائه  بُعداجرايي مشتريان توسط آقاي مهندس فخر نبوي

¬              ديالگ اعضاي ‌كارگروه در بُعد اجرايي مشتريان

¬              گزارش آقاي مهندس عبدالخالق‌زاده از فعاليتهاي معموله در تيم چهارنفره مديريت و توضيح نتايج حاصله از آن

¬              اظهارات و پيشنهادات اعضاي حاضربه تيم چهارنفره مديريت براي تدوين بعد اجرايي مديريت

¬              بازنگري مديريت منابع انساني و ساختار آن در صنعت برق و ارائه نقطه نظراهاي آرماني قابل طرح در آن

 

جلسه هفتم :19/12/83

¬              كنفرانس آقاي مهندس سعادتمند در فصل 8 كتاب سنگه با عنوان ” هنرديدن جنگل از ميان درختان“

¬              ارائه  بُعداجرايي مالي و اقتصادي توسط آقاي مهندس زراعت پيشه

¬              ديالگ اعضاي كار گروه‌ در بُعد اجرايي مالي و اقتصادي

¬              ارائه بعد اجرايي ايمني توسط آقاي مهندس متولي‌زاده

¬              ديالگ اعضاي كار گروه‌ در بُعد اجرايي ايمني

¬              بازنگري مديريت منابع انساني و ساختار آن در وضعيت موجود  صنعت برق

 

 

جلسه هشتم : 17/1/84

¬              كنفرانس آقاي مهندس فخرنبوي در فصل 7 كتاب سنگه با عنوان ” قانون اهرمها“

¬              ارائه  بُعداجرايي مديريت توسط آقاي مهندس عبدالخالق زاده و ديالگ اعضا (نوبت دوم ارائه و ديالگ) 

¬                             طرح موضوع آقاي مهندس وحدتي در خصوص بعد اجرايي زيست محيطي و اخذ نظر از اعضا

¬              كنفرانس‌ آقاي دكتركبيري در فصل اول كتاب سنگه با عنوان ”چگونه اعمال ما واقعيات را مي‌سازند“

¬              ارائه بعداجرايي اقتصادي و مالي توسط‌آقاي مهندس زراعت‌پيشه وديالگ‌اعضا درآن
( نوبت دوم ارائه و ديالگ)

¬                             طرح موضوع توسط آقاي مهندس متولي‌زاده در خصوص بعد اجرايي ايمني و اخذنظر از اعضا 

¬                             طرح موضوع توسط آقاي مهندس فخرنبوي در خصوص بعد اجرايي مشتريان و اخذ نظر اعضا

 

جلسه نهم :17/1/84

¬              كنفرانس آقاي مهندس توكلي در موضوع  ” سيستم و تفكر سيستمي“

¬              تبادل نظر بين مسئولين هريك از ابعاد اجرايي و ديگر اعضاي كار گروه

¬              كنفرانس‌ آقاي مهندس وحدتي در موضوع ”يادگيري فردي و سازماني“

¬              سخن اختتاميه پريود دوم كارگروه توسط آقاي دكتر احمديان، معاون وزيرنيرو در اموربرق

·         اشاره به لزوم عطف توجه به اصلاح پيش‌فرضهاي قطعي تلقي شده خودمان در مورد شيوه كار ما در اداره صنعت برق(Mental Model Management) 

·         لزوم افزايش تواناييها در استفاده از تئوريهاو مدلهاي مديريتي در عمل توسط ما مديران (حاکميت بخشيدن به منطق تئوري و عمل در مديريت)

·         اشاره به جانشين كردن راه حلهاي اساسي دراز مدت بجاي راه حلهاي مقطعي فوري(Archetype of Shifting the Burden)   

·         جمعبندي موارد فوق الذكر در نيازمندي جدي به بازنگري مديريت خودمان با تاكيد بر شروع از خود

·         تشكر صميمانه از كليه اعضاي كارگروه و مشاور دوره

·         تعيين زمان تشكيل جلسه بعدي كارگروه بلافاصله پس از در دسترس قرار گرفتن جزوه ” آرمان صنعت برق ايران ـ ويرايش دوم“

 

شرکت سهامي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران © کلیه حق و حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد.