آرمان صنعت برق > مقدمه > آرمان مشترك و فرايند دستيابي به آن > استراتژي براي ساختن آرمان مشترك

استراتژي براي ساختن آرمان مشترك
 

نقطه آغاز فرايند آرمان مشترك در سازمانهاي مختلف مي‌تواند متفاوت باشد. بريان اسميت (Bryan Smith) پنج مرحله متوالي را توضيح داده است كه هريك از آن پنج مرحله، با توجه به شرايط سازمان، مي تواند به عنوان مرحله آغازين انتخاب شود. نامبرده خاطر نشان مي كند كه ” استراتژي آرمان مشترك يك امر توسعه اي (developmental) است. به اين معني كه هرمرحله از پنج مرحله به‌گونه اي به اجرا درمي‌آيد كه ظرفيت شنيداري رهبران بالاي سازماني و ظرفيت رهبري ديگر كاركنان سازمان را ارتقاء دهد به طوري‌كه مجموعه سازمان به‌سوي مرحله بعدي حركت كند“ (Senge, et al, 1994, P. 313-4). پنج مرحله مورداشاره از مرحله دستوري(telling) آغاز و به مرحله همكاري كليه افراد درخلق آرمان مشترك  

( Co-Creating )، كه مرحله نهايي استراتژي پنج مرحله‌اي است،ختم مي‌شود و در هر مرحله نسبت به مرحله قبل، اتكاء ايجاد آرمان مشترك به مديران و رهبران كاسته شده و درگيركردن كاركنان در فرايند خلق آرمان مشترك را افزايش مي‌دهد به طوري كه موفقيت در هر مرحله فتح باب مرحله بعدي مي‌شود و دير يا زود پتانسيل سازمان به مرحله نهايي، كه همكاري همه مديران و كاركنان در خلق آرمان مشترك سازمان است، ارتقاء كيفيت پيدا مي كند. لذا از اين زمان به بعد است كه مجموعه افراد سازمان در خلق آرمان مشترك به طور مستمرايفاي نقش مي‌كنند (( براي استراتژي پنج مرحله‌اي و توصيف هريك از مراحل لطفاً به (Senge, et al, 1994, P. 312-328)، مراجعه شود)).

شرکت سهامي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران © کلیه حق و حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد.