آرمان صنعت برق > بعد اجرایی مدیریت > 8- جدول بسترهاي سازماني و استراتژيها

نام شاخص بسترهاي سازماني استراتژیها
مدیریت با رویکرد علمی و تفکر سیتمی
 • - رفتارهاي مديريتي
 • - بينش مديريتي
 • - مدلهاي ذهني
 • - روش مشاوره در امور مدیریت
 • - منابع انساني
 • - توسعه حاکميت منطق تئوري و عمل (توجه به مباني علمي در تصميم‌گيري)
 • - کسب و پرورش مهارتهاي اصلي مديريت (توسعه قابليتهاي فردي مديران و توجه به نقاط قابل بهبود)
 • - توسعه مديريت بر مبناي تفاهم در پنج لايه سازماني
 • Management by event
 • Management by Pattern
 • Management by Structure
 • Management by Mental Model
 • Management by Vision
 • - تجهيز مديران به تفکر سيستمي
 • - توسعه فرآيندهاي همفكري و فضاي تفاهم در گروه مديران (براساس تئوريهاي علمي )
 • - ترويج و تقويت ارتباطات علمي مديران
 • - استفاده از مدل AMIF
 • - تعميم مدل AMIF تا سطح مديران مياني
 • خلق و توسعه آرمان مشترک
 • - مدلهای ذهنی
 • - آرمان مشترک
 • - توسعه مهارت مديريت مدلهاي ذهني درباره سازمان با توجه به نقش مولدبودن آرمان مشترک
 • - تشويق کارکنان و مديران در جهت توسعه آرمانهاي شخصي
 • - توسعه و خلق آرمان مشترک از طريق توسعه فرآيند مشارکت مجموعه مديريت
 • مدیریت استراتژیک
 • - برنامه ریزی
 • - کنترل
 • - ارزشها
 • - توسعه سيستم برنامه‌ريزي سازماني به برنامه‌ريزي استراتژيک بر مبناي آرمان مشترک به عنوان يك عنصر اصلي آن
 • - توسعه مدل مديريت عملکرد بر مبناي روش امتيازي متوازن (Balanced ScoreCard:BSC)
 • - بازسازي معنوي براساس ارزشهاي متعالي