آرمان صنعت برق > بعد اجرایی مدیریت > منابع و مآخذ

1- اديزيس ايساك (ترجمه كاوه محمد سيروس) “دوره عمر سازمان : پيدايش و مرگ‌ومير سازمانها“ ، مركز نشر دانشگاه صنعتي اميركبير، چاپ سوم، 1381

2- اظهار نظر مجموعه مديريت شرکت مديريت توليد برق دماوند در رابطه با بکارگيري روش AMIF*

3- اظهار نظر مجموعه مديريت شرکت مديريت توليد برق نکا با بکارگيري روش AMIF

4- اظهار نظر مجموعه مديريت شرکت سهامي پتروشيمي بندر امام با بکارگيري روش AMIF

5- همان مأخذ

6- همان مأخذ

7- همان مأخذ

ضمناً در تدوين مطالب کلي اين بعد کتاب پنجمين فرمان پيتر سنگه مرجع اصلي بوده است

--------------------------------------------------------------------------------
* آدرس سايت اينترنتي AMIF به صورت روبرو است http://www.tavanir.org.ir/amif