آرمان صنعت برق > بعد اجرایی مدیریت > نحوه و دلايل انتخاب شاخص ها

از آنجا که بعد مديريت با ساير ابعاد مشخص‌شده جهت تدوين آرمان مشترک بنحوي فصل مشترک داشته و شاخص‌هايي که براي ابعاد نيروي انساني، مشترکين، برنامه‌ريزي فني و اقتصادي و ... تعريف مي‌شود، به طريقي در ارزيابي مديريت نيز نقش دارند، لذا تعيين شاخص‌هائي که با ساير ابعاد مشترک نباشد کار دشواري است و اگر تصميم به تعريف شاخص‌هاي جامع گرفته مي‌شد ضمن تداخل با ساير ابعاد به نتيجه رساندن آنها عملي نبود. لذا در قدم اول تلاش انجام‌شده توسط حوزه معاونت منابع انساني و بهبود بهره‌وري توانير بر روي مجموعه مديران عامل و اعضاء هيأت مديره شرکتهاي برق منطقه‌اي ، توليد و توزيع مد نظر قرار گرفت و مجموعه‌اي در اين خصوص تهيه شد.

لکن با طرح آن در کارگروه آرمان مشترک، تصميم بر آن شد که بحث مديران در بعد منابع انساني لحاظ شده و در اين مبحث شاخص‌هاي کلي مديريت مد نظر قرار گيرد. گرچه نمي‌توان در کنار دست‌آوردهاي بزرگ صنعت برق کشور ( بويژه پس از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي) به مديريت و بهبود آن اشاره نکرد و نقشي براي آن قائل نبود و قطعاً مواردي از قبيل برگزاري دوره‌هاي مختلف کارشناسي ارشد مديريت و برگزاري دوره‌هاي کوتاه مدت مديريت حرکتهاي بسيار خوبي بوده است كه خميرمايه اوليه حرکت‌ها در زمينه‌هاي مختلف مديريت در شرکتهاي وابسته به صنعت برق را شکل داده و قدمهاي خوبي است که در دو دهه گذشته برداشته شده است. اما اگر بپذيريم که پا به پاي تحول در تمامي ابعاد و زمينه ها در بعد مديريت به تغيير و تحول بيشتري نياز داريم و بايد آن را متناسب با نيازهاي قرن بيست و يکم باز تعريف کنيم، نگرش به مديريت براي نائل آمدن به اهداف و آرمان صنعت برق جايگاه ويژه‌اي خواهد يافت زيرا يکپارچگي تمامي ابعاد تعريف‌شده به پويائي نقش مديريت بستگي دارد و اگر شاخص‌هاي اين بعد پوشش حمايتي لازم را ايجاد نکند تحقق شاخص‌هاي تعريف شده در ساير ابعاد با چالشهاي بزرگي مواجه خواهد شد.

عليرغم اينکه بدليل اهميت اين بعد و اظهارنظرهاي متفاوت اعضاء کارگروه و تغييرات عمده در سه ويرايش آن مجموعاً بصورت فردي و گروهي وقت بسيار زيادي صرف آن شده است در عين حال نيازمند آن است که در گروههاي کاري بعدي و از ديدگاه کارشناسي دقيق تر و استفاده از نظرات اعضاء هيئت علمي دانشگاه و متخصص موضوع، بررسي بيشتري بمنظور کمي‌نمودن شاخص‌ها و اجرائي نمودن موارد پيش بيني‌شده انجام شود.

نقش‌هاي مختلف مديريت در هر سازماني شامل چهار ويژگي ذيل مي‌باشد :

 

1- اجرائي

Performe

P

2- اداره کردن

Administration 

A

3- کارآفريني

Enterprenurship

E

4- يکپارچگي

Integration

I

 

در صورتيکه نيازهاي هر سازماني را در دوره هاي مختلف عمر خود مورد بررسي قرار داده و به تحليل اثر سازماني و مدت زمان اثر نقشهاي مختلف مديريت بپردازيم در مييابيم که در هر زماني يکي از ويژگيها نقش پررنگتري خواهند داشت که به اين موارد در ذيل اشاره شده است .

 

نقش

اثر سازماني

دوره اثر

(P)

اثر بخشي

کوتاه مدت

(A)

کارآيي

کوتاه مدت

(E)

اثر بخشي

دراز مدت

(I)

کارآيي

دراز مدت

هر گاه يکي از نقش هاي (PAEI) وجود نداشته باشد، مديريت غلط در رهبري بطور مکرر اتفاق ميافتد. هر گاه يکي از نقشها از فرهنگ سازمان حذف گردد، مشکلات مراجعه خواهند کرد. اگر شرکت در طول زمان موفق به تأمين نقش حذفشده گردد ، طبيعي پيش خواهد رفت، در غير اينصورت ضايع مي شود.­(1)

با عنايت به موارد ذکر شده در فوق لازم است در پيشبيني راهکارهاي دقيقتر و تعيين مدلهاي مختلف و تعريف پروژههاي بهبود، به نحوي جايگاه سازماني هر شرکت در منحني عمر خود مد نظر قرار گرفته و متناسب با نياز سازمان، اقدامات اصلاحي و راهکارهاي اجرايي، جهت بهبود مديريت، پيشنهاد گردد.

در ويرايش دوم با تعريف و تدوين مدلي کاربردي سعي زيادي جهت کمينمودن شاخص بعمل آمد لکن از آنجا که اطلاعات دوره مطالعه (پنجسال گذشته) در دسترس نبود و اعداد و ارقام ارائه شده براساس اظهارنظرهاي برخي مديران و يافتههاي مبتني بر حدس و گمان ( و نه دقيق ) ثبت شده بود، لذا باز هم با  طرح موضوع در کارگروه و مشورت با اعضاء و نظر به اينکه از طرفي احتمال داده ميشد که ذهنيت ايجاد نموده و همچنين اندازهگيري براي دورههاي بعدي را با مشکل روبرو نمايد لذا تصميم گرفته شد عليرغم اينکه ارائه شاخصهاي کمي مناسبتر است لکن از آنجا که اجراي بسياري از موارد مطرح در بخشهاي جديد مديريت در شرکتهاي زير مجموعه صنعت برق در فاز صفر ميباشد در راهکارهاي اجرائي بنحوي اين نقيصه را جبران نموده و در ادامه کار بر روي شاخصها مدل مناسبي ارائه گردد.

در اين مرحله که کار بر روي بعد مديريت بصورت گروهي در حال انجام بود نتايج حاصل از اجراي دوره مشاوره مديريت در چهارچوب مدل AMIF که با هدايت علمي آقاي دکتر عجمي در تعدادي از واحدهاي زير مجموعه شرکت توانير از جمله شرکتهاي مديريت برق نکاء، مديريت برق توس، مديريت برق قم و شرکت هاي برق منطقهاي فارس، هرمزگان، خراسان و معاونت منابع انساني و بهبود بهرهوري شرکت توانير و همچنين شرکت پتروشيمي بندر امام انجام شده بود مورد بررسي قرار گرفت که در ذيل چکيده اي از مجموعه نظرات مديران ارشد آن سازمانها آورده شده است .

« بدليل مشغله کاري مديران موضوع در ابتدا جدي گرفته نشد. ليکن پس از گذشت زمان کوتاه، تأثير بسزائي در رفتار مديريتي مديران سازمان به سمت استفاده از تئوري هاي علمي مديريتي روز گذاشت.»(2)

« يکي از نکات مهم که مديران در طي اين پروژه آموختند اين موضوع بود که چگونه بر مدل هاي ذهني خود مديريت کنند و پيشفرضهاي ذهني خود را در تصميمگيريهاي سازماني دخالت ندهند، بلکه براساس آرمان مشترک اتخاذ تصميم نمايند، اين دستاورد باعث شده که مديران با تفاهم و انسجام بيشتري روي مسائل اساسي شرکت متمرکز شده و تصميمات را سريعتر اتخاذ نمايند. »(3)

« در روزهاي آغازين هيچيک از حاضرين گمان نميکرد که بتوان بدون ايجاد تغيير و تحول در عوامل محيطي منشاء تحولي در درون سازمان شد. ولي اينک همگي بر اين باورند که ميتوان عليرغم وجود تهديدهاي بيروني و نقاط ضعف دروني، سازمان را به سمت بهروزي سوق داد.»(4)

« در طي اين پروژه بود که متوجه شديم بجاي پرداختن به پنج وظيفه اصلي مديريت به کارهاي کارشناسي سرگرم هستيم »(5)

« ... بجاي توجه به نتايج بايد به فرآيندها توجه کنيم، زيرا نتايج ممکن است در کوتاهمدت رضايتبخش و فريبنده باشند ولي آنچه که در درازمدت موجب نيکفرجامي است توجه به فرآيندهاست»(6)

« به اثر شگرف گفتگو پي برديم و متوجه شديم چگونه از طريق گوش دادن به گفتار ديگران و نگرش به موضوعات از منظر ديگران مي توان به اشتراک نظر و حتي اشتراک آرمان رسيد»(7)

با عنايت به نتايج حاصل از اجراي پروژه و همچنين مطالعات انجام شده قبلي توسط معاونت منابع انساني و ويرايش هاي اول و دوم بعد مديريت، در کار تيمي انجام شده جهت تدوين بعد مديريت شاخصهاي زير بعنوان شاخصهاي اين بعد مورد توجه قرار گرفت.

1-    مديريت با رويکرد علمي و تفکر سيستمي

2-    خلق و توسعه آرمان مشترک

3-    مديريت استراتژيک

جالب توجه اينکه جملات پيشبيني شده جهت آرمان مشترک صنعت برق به نحوي با شاخصهاي سه‌گانه فوق‌الذكر جهت بعد مديريت، ارتباط تنگاتنگ و دوسويه دارند. نميتوان بدون داشتن رويکرد علمي و تفکر سيستمي در مديريت، مشارکت عمومي را جلب نموده و برق مطمئن و اقتصادي را براي مشترکين برق تأمين نمود و در نهايت رضايت مجموعه مرتبط با صنعت برق را ارتقاء داد. بدون تعريف و تدوين آرماني جهت صنعت برق هدايت مجموعه عظيم منابع اين صنعت اعم از منابع انساني، مالي، تجهيزات و سرمايه گذاريهاي بزرگ انجامشده جهت ايجاد آمادگي لازم بمنظور پاسخگوئي به رشد بالاي مصرف برق و توسعه صنعت، معدن، کشاورزي و تأمين رفاه و امنيت اجتماعي مقدور نمي باشد. و قطعاً نمي توان در قرن 21 بدون تدوين برنامه استراتژيک اهدافي را که در آرمان مشترک صنعت برق تعريف شدهاند محقق ساخت. نائل آمدن به هر کدام از اين اهداف نياز به شناسائي وضعيت موجود و نقاط قوت و ضعف سازمان داشته و بايد جهت استفاده از فرصتها و حذف تهديدها برنامهريزي نموده و بر مبناي علمي مديريت نمود. لذا مديريت استراتژيک نيز ارتباطي قوي با آرمان صنعت برق دارد. و به جرأت ميتوان گفت براي محقق ساختن تمامي ابعاد پيشبيني شده در آرمان لازم است در اجزاء برنامهريزي استراتژيک فضائي را اختصاص داده و به تجزيه و تحليل آنها پرداخت.

 

شرکت سهامي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران © کلیه حق و حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد.