آرمان صنعت برق > بعد اجرایی مدیریت > تعريف شاخص ها > مديريت با رويکرد علمي و تفکر سيستمي

با بررسي مسير تحول تفکر مديريت در طول تاريخ مي توان به اين نتيجه دست يافت که از نظر علم مديريت کليه فعاليتها را مي‌توان با زيربناي تئوريک و علمي با موفقيت به انجام رساند، آنچه که ديروز غيرممکن بود امروز ممکن شده و آنچه انجام آن امروز بعيد به نظر مي‌رسد فردا حتماً عملي خواهد شد. اما مشکل سازمان‌هاي ما اين است که تصميم‌گيري‌ها بر مبناي سليقه و ميل افراد است که در نتيجه بدليل عدم استفاده از علوم و تجربيات مدون بشري ضمن هدر رفتن منابع با ارزش سازماني بدليل تصميمات اشتباه زمينه يادگيري در سازمان نيز ايجاد نمي‌شود. لذا توجه به تصميم‌گيري بر مبناي علم و به عبارت ديگر حاکميت منطق تئوري و عمل به عنوان يک ضرورت شناخته‌شده است. بر اين اساس مديريت با رويكرد علمي به طور عام و با جهت‌گيري خاص بر مبناي گسترش تفکر سيستمي بعنوان يکي از شاخص‌هاي مهم مديريت در دنياي امروز مطرح مي‌باشد.  

شرکت سهامي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران © کلیه حق و حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد.