آرمان صنعت برق > بعد اجرایی مدیریت > تعريف شاخص ها> شاخص مديريت استراتژيك (Strategic Management)

اكثراً مديران در دوران مديريت خود فرصتهاي زيادي را از دست داده‌اندكه پس از دست رفتن بوجود آنها پي برده‌اند و همچنين با تهديدهاي بسياري روبرو شده‌اند كه جهت شناسائي آنها از قبل فكر نكرده بودند. مديريت در دنياي جديد و در قرن بيست و يكم بدون تعيين اهداف بلندپروازانه و آرمان والا زمينه‌هاي رشد و بالندگي را مهيا نخواهد كرد و آرمان هر سازماني يكي از قدمهاي مورد نياز براي تعيين و تدوين برنامه استراتژيك مي‌باشد.

با توجه به اينكه مراحل آماده نمودن برنامه استراتژيك بشرح ذيل مي‌باشد:

1- آرمان Vision 2- مأموريت Mission

3- اهداف Objectives 4- ارزشها Values

5- استراتژي ها Startegies 6- مقاصد Goals

7- برنامه ها و روشها Programs

لذا نمي‌توان آرمان مشتركي براي صنعت برق تعريف نمود اما جهت نائل آمدن به آن برنامه‌ريزي استراتژيك و مديريت استراتژيك پيش‌بيني نكرد.