آرمان صنعت برق > بعد اجرایی مدیریت > روند شاخص‌ها در دوره مورد بررسي

بررسي روند شاخص‌ها در 5 سال گذشته نشان مي‌دهدكه در اکثريت شرکتهاي وابسته به صنعت برق حرکت جدي در رابطه با اين شاخصها شروع نشده است و تلاش انجام‌شده در تعدادي از سازمانها ضمن قابل تقدير بودن، مراحل اوليه خود را مي‌گذراند و نتايج جدي قابل ارائه، بسيار اندک مي‌باشد.