آرمان صنعت برق > بعد اجرایی مدیریت > ادامه روند شاخص‌ها بر مبناي روند 5 سال گذشته

از آنجا که در پنج‌سال گذشته حرکت در جهت تحقق شاخص‌هاي تعريف‌شده بسيار کند بوده است، لذا ادامه اين وضع به هيچ وجه پاسخگوي نيازهاي مديريت جهت دستيابي به آرمان صنعت برق نخواهد بود.