آرمان صنعت برق > بعد اجرایی نیروی انسانی > انتخاب شاخصهاي مناسب > نتيجه‌گيري

در تعيين شاخصهاي مناسب براي بعد نيروي انساني از آرمان صنعت برق، به ترتيب قدمهاي زير را پيموديم:

1- از بين گروه شاخصهاي موجود، گروهي را انتخاب كرديم كه مبين رفتار نيروي انساني باشد، چرا كه رفتار نيروي انساني، شفاف‌ترين عاملي است كه به واسطه آن مي‌توان به ميزان هماهنگي بين نيروي انساني و اهداف سازماني پي برد.

2- از مجموعه شاخصهاي رفتاري نيروي انساني، شاخصهاي مرتبط با دانش‌گرايي را برگزيديم، چرا که دانش بنيادي‌ترين عامل و كانون اصلي كاركردهاي سازماني است و متغيرهاي ديگر مانند مشتري‌گرايي، كيفيت‌گرايي، نوآوري و خلاقيت، تعهد و وفاداري و مشاركت‌جويي همه از دانش نشات مي‌گيرند.

3- اگرچه در ادبيات، براي رفتار دانش‌گرايي نيروي انساني، شاخصهايي قابل اندازه‌گيري معرفي شده‌اند، اما از آنجا كه ما در ابتداي راه هستيم، اين شاخصها نمي‌توانند كمك زيادي بكنند و بهتر آن است كه شاخصهايي كه كلي‌تر باشد و شروع حركت را نشان دهند، انتخاب شود و به همين دليل دو شاخص "يادگيري سازماني" و "تدوين و انتقال دانش سازماني" انتخاب شد.

4- اندازه‌هاي اين دو شاخص را بايد با عناويني مانند «ضعيف، متوسط، زياد» يا «كم، متوسط، زياد، خيلي زياد» توصيف كرد و اندازه‌گيري و رسم منحني نيز، به همين ترتيب انجام خواهد شد.

در پايان ذكر اين نكته لازم است كه طي اين فرايند، به ما امكان مي‌دهد كه در مراحل بعدي تجديد نظر در آرمان، از شاخص‌هاي دقيق‌تر استفاده نمائيم. همچنين اين نكته نيز بايد ذكر شود كه آنچه كه به عنوان شاخص آرمان تعيين مي‌شود، براي تعيين جهت‌گيري اساسي در حركت آينده است و در مراحل برنامه‌ريزي استراتژيك، طبعاٌ علاوه بر اين شاخص از ساير شاخصهاي آشنا در بررسي نيروي انساني استفاده خواهد شد.