آرمان صنعت برق > بعد اجرایی نیروی انسانی > جمع‌آوري اطلاعات مربوط به شاخصها در پنج سال گذشته > شاخص تدوين وانتقال دانش سازماني

در حال حاضر، از نظر اين شاخص، وضع موجود صنعت برق به صورت زير است :

- مشترك نبودن دانش افراد در باره موضوعات سازماني

- عدم دسترسي سهل به منابع دانش مورد نياز

- پايين بودن سرعت تامين منابع مورد نياز

- عدم وجود مستندات كافي براي تصميم‌گيريوضع مطلوب را مي توان محيطي تصور كرد كه در آن :

- دانش افراد و گروهها از موضوعات سازماني، با روشهاي استاندارد تدوين مي شود

- بستر مناسبي براي دستيابي به دانش ديگر افراد سازمان وجود دارد

- بستر مناسبي براي دستيابي به دانش خارج از سازمان وجود دارد


فاصله موجود ناشي از عوامل زير است:

- عدم آشنايي كافي به اهميت دانش سازماني و نقش آن در عملكرد سازمان

- عدم تمايل به يادگيري

- عدم تمايل به انجام كار گروهي

- عدم آشنايي كافي به كاربرد فن‌آوري اطلاعات‌وارتباطات

- ارزش تلقي شدن انحصار دانش

- عدم كارآيي سيستم‌هاي شناسايي و تامين منابع دانش