آرمان صنعت برق > بعد اجرایی نیروی انسانی > جدول بسترهاي سازماني و استراتژيها

نتايج حاصله از تحليل فاصله كه در بخش 7 به عمل آمد، منجر به شناسايي بسترهاي سازماني و استراتژيهاي مربوطه شد كه در جدول 1- 3 بطور خلاصه درج گرديده است.

جدول 1-3 بسترهاي سازماني و استراتژيهاي بعد نيروي انساني

شاخص بستر استراتژی
يادگيري سازماني يادگيري سازماني خلق و اشاعه آرمان مشترك
مديريت مدلهاي ذهني تجليگاه نقش مولد آرمان مشترك
توسعه نظام برنامه‌ريزي به برنامه‌ريزي استراتژيك
توسعه نظام كنترل و فيدبك
دانش و بينش نيروي انساني توسعه دانش‌گرايي در فضاي سازماني
ترويج تفكر سيستمي در فضاي سازماني
كاربردي كردن تفكر سيستمي در سطح مديران
تدوين و انتقال دانش سازماني ساختار سازماني توسعه نظام ارشديت مبتني بر دانش‌گرايي
نظام پرداخت توسعه نظام پرداخت در جهت حمايت از يادگيري
توسعه نظام پرداخت در جهت حمايت از تدوين و انتقال دانش
منابع دانش بالا بردن سرعت تامين دانش
توسعه نظام اشتراك دانش
تقويت و توسعه بازار دانش
فناوري گسترش استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات