آرمان صنعت برق > بعد اجرایی نیروی انسانی > كانون اصلي كاركرد هاي سازماني

در نگرش سنتي به اقتصاد و كاركرد شركتهاي تجاري، شركتها جعبه‌اي سياه تلقي مي‌شدند و منابع ورودي و محصولات خروجي آنها و نيز بازارهايي كه در آنها حضور مي‌يافتند، مورد بررسي قرار مي‌گرفت. مسيرهاي متفاوتي كه شركتهاي با شرايط محيطي يكسان در طول عمر خود طي نمودند، رشد شتابان برخي در برابر زوال سريع برخي ديگر، عمر طولاني و نقش‌آفريني موثر بعضي در برابر عمر كوتاه بعضي ديگر، سبب شد تا توجه نظريه‌پردازان به ديناميسم‌هاي عمده درون اين جعبه سياه، كه دانش نهفته در خود را به كالاها و خدمات ارزشمند، تبديل مي‌كند معطوف گردد.

دگرگوني شتابان محيط بيروني و بالاگرفتن رقابت، شركتها را واداشته است تا در پي كسب و حفظ مزيتهايي پايدار باشند و با تكيه بر آنها، در محيط تجاري نسبت به رقبا برتري يابند. در اين جستجو، طي ساليان مختلف نظريه‌هايي معرفي و در عمل به كارگرفته‌شده است. گرچه تمامي اين نظريه‌ها در مجموع نسبتا“ ارزشمند بوده‌اند، مثلا“ “ نهضت كيفيت “‌سودآوري انكارناپذيري داشته و به جزيي از سيستمهاي سازماني تبديل شده است، اما بسياري از اين مفاهيم مديريتي عرضه‌شده، قادر به تحقق كامل وعده‌هاي خود نبوده‌اند.

قطع اميد از اين گونه راه‌حلها، سبب شده است كه شركتها در پي يافتن راه‌حلي پايه‌اي‌تر، بنيادي‌تر، تجزيه‌ناپذير و حياتي در خصوص ارتقاي عملكرد، توليد و نوآوري باشند. در نتيجه مجموعه مديريت دريافته است كه دانش سازمان و كارمندان آن ، كانون اصلي كاركردهاي سازماني به شمار مي‌آيد. دانش سازماني به شركتها مي‌آموزد كه چگونه كار خود را انجام دهند و چگونه آن را بهبود دهند.

حركت به سوي كوچك‌سازي سازمانها ، توجه فزاينده‌اي را به دانش گسترش داده است. با برون‌سپاري فعاليتها و در نتيجه جداشدن قسمتي از نيروهاي باتجربه، در واقع سازمان قسمتي از دانش خود را از دست مي‌دهد. از سوي ديگر تلاشي كه شركتها براي ورود به عرصه‌هاي جديد تجاري از طريق خريد قسمتي از شركت ديگر يا جذب نيروهاي خبره انجام مي‌دهند، اگر با شناخت كافي از دانش سازماني موجود خود و دانشي كه بايد در پي كسب آن باشند، همراه نباشد،‌دچار شكست خواهد شد.

بعضي از سازمانها به اشتباه تصور كردند كه فناوري مي تواند جاي مهارت و تصميم‌گيري كاركنان باتجربه را بگيرد. امروزه نادرستي اين تصور آشكار شده است، اگر چه گسترش فناوري به عنوان عاملي مهم و مثبت به افزايش علاقه نسبت به دانش و مديريت آن دامن مي‌زند.

همه اين زمينه ها و عوامل باعث شده‌اند كه توجه سازمانها به اهميت دانش سازماني و چگونگي مديريت آن معطوف شود. امروزه بسياري از شركتها براي رسيدن به درك بهتري از آنچه مي‌دانند، آنچه بايد بدانند و اينكه در اين باره چه بايد بكنند، در تكاپو هستند.