آرمان صنعت برق > بعد اجرایی مشتریان > همه چيز در رابطه با مشتري

مشتري بهترين ناظر بر فعاليتهاي ما است.

او به ما وابسته نيست، ‌ما به او وابسته هستيم.

مشتري در كار ما، يك هدف زودگذر نيست،‌ بلكه مشتري هدف و غايت همه اقدامات ما است.

او يك فرد خارجي در سازمان ما محسوب نمي‌شود، بلكه مشتري جزيي از سازمان ما است.

ما با خدمتي كه به مشتري ارائه مي‌نمائيم به او لطف نمي‌كنيم، بلكه او از اين طريق فرصتي براي ادامه كار به ما مي‌دهد و در حق ما لطف و محبت مي‌نمايد.« مهاتما گاندي »سازمان‌هاي متعالي مشتريان خود را مي‌شناسند و آنها را بخوبي درك مي‌كنند زيرا مشتريان قضاوت‌كنندگان نهايي كيفيت محصول و خدمات هستند. (1)

صاحب‌نظران مديريت، كسب رضايت مشتري را از مهم ترين وظايف و اولويت‌هاي يك سازمان برشمرده و لزوم پاي‌بندي هميشگي به جلب رضايت مشتريان را شرط اصلي موفقيت يك سازمان به حساب مي‌آورند. (2)