آرمان صنعت برق > بعد اجرایی مشتریان > مراجع

1)‌اينترنت سايت
http://www.iran award.org/model.asp? title=15

2)‌اينترنت سايت
http://www.iran-telecom.com/farsi/news/telecom/iran.maghalat .html

3) اينترنت سايت
http://www.iran-telecom.com/farsi/news/telecom/iran.maghalat .html

4) اينترنت سايت
http://www.iran-telecom.com/farsi/news/telecom/iran.maghalat .html

5) اينترنت سايت
http://www.iran-telecom.com/farsi/news/telecom/iran.maghalat .html

6) اينترنت سايت
http://www.exellence-ireland.ie

7) اينترنت سايت
http://www.iran-telecom.com/farsi/news/telecom/iran.maghalat .html

8) اينترنت سايت
http://www.imi-ir.org/tadbir/tadbir-135/article-135/4.asp

9)‌ اينترنت سايت
http://www.imi-ir.org/tadbir/tadbir-135/article-135/4.asp