آرمان صنعت برق > بعد اجرایی فنی > نمودار پيش‌بيني روند دسترسي به برق براساس ادامه وضعيت فعلي و يا شرايط آرماني در افق پنج سال آينده

الف- نمودار پيش‌بيني روند دسترسي به برق براساس شرايط موجود

ب- نمودار پيش‌بيني روند دسترسي به برق مبتني بر آرمان