آرمان صنعت برق > بعد اجرایی فنی > شاخص ذخيره توليد برق کشور

وضعيت موجود در سال 1382 : 95/7 درصد

وضعيت آرماني در سال 1388 : رسيدن به ذخيره توليد برابر 30 درصد