آرمان صنعت برق > بعد اجرایی فنی > شاخص ذخيره توليد برق کشور > فرمول شاخص ذخيره ي توليد

Ga : مجموع قدرت عملي توليد شبكه

Pd : حداكثر بار نياز مصرف اصلاحي همزمان ساليانه