آرمان صنعت برق > بعد اجرایی فنی > شاخص ذخيره توليد برق کشور > پيش بيني روند اصلاح شاخص در پنج سال آينده

موضوع سال 83* سال 84 سال 85 سال 86 سال 87 سال 88
حداکثر بار نياز مصرف همزمان ساليانه کشور (MW) 29267 31500 34200 37100 40300 43800
راه اندازي نيروگاههاي جديد (MW ) با مشاركت ملي و همگاني 1442 5682 6241 8676 7564 3911
امكان ادامه شرايط فعلي 1442 3978 5241 6470 5478 3911
کل ظرفيت قابل بهره‌برداري کشور (MW ) با مشاركت ملي و همگاني 30539 36221 42462 51138 58702 62613
امكان ادامه شرايط فعلي 30539 34517 39758 46228 51706 55617
شاخص ضريب ذخيره توليد با مشاركت ملي و همگاني 15/4 03/13 46/19 45/27 35/31 05/30
امكان ادامه شرايط فعلي 15/4 74/8 98/13 74/19 06/22 25/21

* آمار سال 83 برآوردي مي‌باشد