آرمان صنعت برق > بعد اجرایی فنی > استراتژيهاي نيل به آرمان در بعد فني

با توجه به جداول و نمودارهاي بخشهاي پيش و تجزيه و تحليل آنها، بخصوص بخشهاي 6-2 و 4-3 ، در زير جدول خلاصه بسترهاي سازماني و استراتژيهاي آنها آمده است.

شاخصها بسترهاي سازماني استراتژيها
در دسترس بودن برق در طول يكسال مديريت مالي صنعت برق
 • 1- تأمين منابع مـالي لازم براي سرمايـه‌گذاري در زمينـه‌هاي توسعه و بهينه‌سازي شبکه‌هاي انتقال وتوزيع نيروي برق

 • 2- جلب مشاركت بخش خصوصي در توسعه و بهره‌برداري از شبكه هاي برق
 • مديريت مصرف برق اصلاح الگوهاي مصرف انرژي برق
  سيستم اطلاعات استقرار سيستمهاي اطلاعات براي سنجش دقيق و مستمر انرژيهاي توزيع نشده
  فن‌آوري
 • 1- استفاده از سيستم‌هاي جديد اتوماسيون و ديسپاچينگ در توليد و انتقال و توزيع براي كاهش اشتباهات انساني و زمان عمليات و خاموشي هاي برق
 • 2- جايگزيني تجهيزات پيشرفته با تجهيزات قديمي در شبكه‌هاي برق براي افزايش قدرت مانور بهره‌برداري و پايداري سيستم
 • 3- توسعه و بهينه‌سازي شبكه‌هاي انتقال و توزيع نيروي برق
 • سيستم‌هاي مديريت
 • 1- ارتقاي سيستمهاي مديريت منابع انساني در كليه اركان واحدهاي بهره‌برداري
 • 2- ارتقاي سيستم‌هاي مديريتي با رويكرد علمي در بهره‌برداري از شبكه‌هاي برق
 • ذخيره توليد برق كشور بخش خصوصي
 • 1- جلب مشاركت بخش خصوصي در زمينه احداث و بهره‌برداري نيروگاه‌هاي برق
 • 2- خريد تضمين‌شده برق توليدي توسط بخش خصوصي
 • منابع مالي دولت جلب منابع مالي لازم براي احداث نيروگاه توسط شركتهاي برق مطابق برنامه پنج‌ساله توسعه
  بهره‌برداري و نگهداري توليد
 • 1- بهبود شاخص آمادگي توان توليدي واحدهاي توليدي در حال بهره‌برداري
 • 2- اصلاح سيستمهاي نگهداري و بهره‌برداري از سيستم توليد برق كشور
 • 3- بهبود برنامه‌هاي تعميرات پيش‌گيرانه سيستم توليد برق كشور
 • بهره‌برداري و نگهداري توليد
 • 1- اصلاح رفتار و بهبود سيستم مديريت بار كشور.
 • 2- ارتقاي مهارت هاي مديريتي در گستره شركتهاي مديريت توليد برق
 • 3- اصلاح سيستمهاي آموزش بهره‌برداري و نگهداري نيروگاهها