آرمان صنعت برق > بعد اجرایی فنی > شاخص دردسترس‌بودن برق در طول يکسال (ASAI )

وضعيت موجود در سال 1383 : 997 در هزار (معادل6/23 ساعت عدم دسترسي)

وضعيت مطلوب و آرماني در سال 1388 : 998 در هزار (معادل34/17 ساعت عدم دسترسي)با توجه به شرايط موجود سيستم آماري صنعت برق، استخراج اطلاعات مربوط به تعداد مشترکين قطع برق شده و ميزان انرژي قطع‌شده به ازاي هر مورد قطعي در سنوات گذشته، به طور دقيق مقدور نمي‌باشد (و چشم‌انداز اصلاح شرايط موجود تا افق پنج سال آينده هم روشن نمي‌باشد)، لذا در اين بررسي با تقريب و اغماض، نسبت انرژي‌هاي توزيع‌نشده در کشور به کل انرژي مورد انتظار مصرف ( با فرض يکنواخت بودن مصرف انرژي در طول زمان ) به عنوان ميانگين زمان عدم دسترسي به برق، در نظر گرفته شده است.