آرمان صنعت برق > بعد اجرایی فنی > خلاصه وضعيت اطلاعات موجود براي خاموشي‌هاي توزيع نشده در کل کشور در پنج سال گذشته

(ميليون کيلووات ساعت)

سال کل انرژي فروخته شده به مشترکين × کل انرژي توزيع نشده به مشترکين ×× نرخ کل انرژي توزيع نشده (در هزار) ميانگين زمان عدم دسترسي به برق در سال(به ساعت) نرخ دسترسي به برق ASAI به در هزار به در هزار
1377 77646 282 62/3 700/31 38/996
1378 84656 281 31/3 98/28 69/996
1379 90366 242 67/2 40/23 33/997
1380 97171 322 3/3 93/28 70/996
1381 105076 278 64/2 11/23 36/997
1382 114625 341 97/2 28/26 00/997

* مأخذ : کارنامه‌هاي سالانه صنعت برق ايران

** مأخذ : گزارش‌هاي انرژيهاي توزيع نشده معاونت هماهنگي و نظارت بر بهره‌برداري