آرمان صنعت برق > بعداجرايي اطلاعات > شاخصهاي ارزيابي كاركرد فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات > شاخصهاي ايفاي نقش

يكي از راههاي موثر در جلب رضايت مشتريان ارتباط مستمر و سريع با آنهاست تعامل و ارتباط مستمر نيز با توجه به كثرت مشتريان مستلزم صرف هزينه‌هاي زيادي است در وضعيت كنوني ارتباط با مشتريان در حد نياز نيست و در صورت گسترش ارتباطات و رسيدگي به امور مشتريان به روشهاي كنوني لازم است هزينه‌هاي زيادي توسط شركتهاي برق صورت پذيرد در عين حال علاوه بر صرف هزينه هاي قابل توجه جهت ارتباطات كنوني هزينه‌هاي زيادي بابت فرصتهاي از دست‌رفته به شركتهاي برق، مشتريان و ساير دستگاهها بصورت مستقيم و غير مستقيم تحميل مي‌گردد كه تاكنون ارقام مربوطه استخراج نگرديده است استفاده از IT موجب كاهش هزينه ارتباطات برون‌سازماني خواهد گرديد بنابراين برنامه‌ريزي جهت استفاده از فن‌آوريهاي جديد در راستاي بهبود ارتباط با مشتريان و كاهش هزينه‌ها ضروري و اجتناب ناپذير به نظر ميرسد در اين زمينه برخي از فعاليتهاي متصور و اهداف پنج سال آينده بشرح ذيل ميباشد.

گسترش ارتباطات الكترونيكي بجاي مكاتبات ومراجعات معمول بويژه درارتباط بابيست درصداز مشتريان

افزايش قرائت لوازم اندازه‌گيري از دور در حد پنج درصد از مشتركين

قطع و وصل برق مشتركين از راه دور در حد پنج درصد از مشتركين

استفاده از كنتورهاي كارتي ( اعتباري ) در حد پنج درصد از مشتركين

صدور صورتحسابهاي برق مصرفي بصورت غيرمتمركز بويژه براي مشتركين روستائي با استفاده از فن‌آوريهاي جديد

گسترش فروش انشعاب از طريق اينترنت و بدون مراجعه متقاضيان در مناطق تحت پوشش سرويسهاي اينترنتي

متنوع نمودن روشهاي پرداخت صورت حساب برق مصرفي با استفاده از IT

6- 1-2- افزايش اطلاع‌رساني الكترونيكي سازماني واتوماسيون اداري

در حال حاضر در شركت توانير، تعدادي از شركتهاي برق منطقه‌اي و شركتهاي توزيع و مديريت توليد برق سيستم اتوماسيون اداري (Paperless) پياده گرديده ولي بدلايل گوناگون بموازات استقرار سيستم مذكور گردش مكاتبات نيز بصورت دستي ادامه دارد و گردش‌كارها نيز بعضا" زياد گرديده در اين ارتباط ضروري است در 5 سال آينده ضمن پياده‌سازي سيستم اتوماسيون اداري درشركتهاي مادر و زيرمجموعه نسبت به رفع معايب موجود اقدام ودرعين حال سيستمهاي مـورد نظــردر سطــوح مختلـف و در قالـب طـرح جامع بـا يكديگر هماهنگ و مرتبط گردد.