آرمان صنعت برق > بعداجرايي اطلاعات > شاخصهاي ارزيابي كاركرد فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات > شاخصهاي بهبود عملكرد

همانطوريكه قبلا" اشاره گرديد جهت ارزيابي بهبود عملكرد پنج شاخص مشروحه ذيل در نظر گرفته شده است.

6 -2-1- ميزان كاهش خطاهاي ارتباطي

6 -2-2- افزايش سرعت ارائه خدمات وارتباطات

6 -2-3- بهبود جامعيت، كيفيت و ساختار ارائه اطلاعات

6 -2-4- ميزان رضايت مشتريان از خدمات ارائه شده با IT

6 -2-5- افزايش امنيت سطوح اطلاعات

همراه با گسترش فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات لازم است شركتهاي زيرمجموعه صنعت برق نسبت به اندازه‌گيري كاركرد شاخصهاي مذكور در مقاطع زماني مشخص و با استفاده از فرمولهاي محاسباتي مرتبط با نوع فعاليت شركت، مصاحبه و پرسشنامه اقدام نمايند همانطوريكه قبلا"

ذكر گرديد در حال حاضر با توجه به بررسيهاي بعمل‌آمده از طريق پرسشنامه و نظرسنجي مطلوبيت عملكرد شاخصهاي مورد اشاره حدود 50 درصد است كه در 5 سال آينده حداقل بايد به 80 درصد افزايش يابد بعلاوه امنيت سطوح اطلاعات در سيستمهاي اطلاعاتي موجود در تعدادي از شركتهاي برق از وضعيت مناسبي برخوردار نيست لذا ضروري است تمهيدات لازم در اين زمينه نيز در قالب طرح جامع اتخاذ گردد.