آرمان صنعت برق > بعداجرايي اطلاعات > بررسي و تجزيه وتحليل فاصله وضع موجود و مطلوب (Gap Analysis)

مطلوبيت نظام اطلاعاتي فعلي به استناد بررسيهاي بعمل آمده در حالت خوشبينانه از 55 درصد فراتر نمي رود بهبود وضعيت موجود وارتقاء سطح رضايت مشتريان مستلزم متنوع نمودن خدمات، عرضه بهتر و سريعتر خدمات، كارآمدي و كارآئي بيشتر در انجام فعاليتها وارائه خدمات در تمامي ساعات روز و هفته و در همه مناطق تحت پوشش است اين انتظارات جز با استفاده از

فن‌آوريهاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي، اصلاح ساختارهاي سازماني، كاهش تصدي‌گري، تفكيك انواع فعاليتها، تخصصي نمودن آنها و برطرف نمودن نقاط ضعف موجود تامين نمي‌گردد در يك جمع‌بندي كلي برخي از علل اساسي ايجاد فاصله بين وضع موجود و مطلوب را ميتوان بشرح زير عنوان نمود:

1 - عدم تدوين آرمان، اهداف و استراتژيها در سطح شركت مادر و شركتهاي تابعه و وابسته

2 - عدم تهيه طرح جامع و تدوين راهبرد توسعه IT و ساختار مديريت آن در سطح شركت مادر و شركتهاي تابعه و وابسته با نگرش بر مشتري‌گرائي و مديريت بهينه منابع سازماني و منطبق با آرمان و استراتژيها

3 - عدم حمايت جدي مديران ارشد از اجراي پروژه‌هاي اساسي در زمينه سيستم‌هاي اطلاعاتي و توجه بيشتر به پروژه‌هاي كوچك و زودبازده

4 - عدم تخصيص منابع مورد نياز جهت تهيه و پياده‌سازي سيستم‌هاي نوين اطلاعاتي، ارتباطي و اتوماسيون تاسيسات زير بار

5 - عدم آشنايي كافي مديران و كاركنان از سيستمهاي جديد اطلاعات مديريت

6 - فقدان مشاور مجرب و توانمند داخلي

7 - فقدان تعامل مستمر با شركتهاي مشابه داخلي و خارجي جهت دست‌يابي به آخرين دست‌آوردها و فن‌آوريها در زمينه ارائه انواع خدمات

8 - عدم تامين نيروي انساني كارآمد در زمينه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت

9 - عدم اصلاح ساختار سازماني متناسب با نيازهاي جديد

10 - برخوردهاي غير سيستماتيك و تجربي مديران با مسائل و تصميم‌گيريها

11 - فقدان تفكر سيستمي و نگرش فرآيندي

12 - عدم وجود بستر مخابراتي مناسب

13 - عدم ارائه خدمات اينترنتي در تمام نقاط كشور

14 - عدم استفاده گسترده از اينترنت توسط مشتريان

15 - ناهماهنگي بين شركتهاي برق و شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، بانكها و ساير شركتهاي خدماتي و عدم تامين نيازهاي صنعت برق

16 - فقدان ساختار مناسب مديريت IT در صنعت برق و شركتهاي زيرمجموعه

17 - عدم يكپارچگي و ارتباط مناسب بين سيستمهاي موجود در سطح شركتهاي برق و شركت مادر

18 - منحصر بفرد بودن شركتهاي برق و عدم وجود رقابت در عرضه خدمات

19 - عدم پيشرفت كافي پروژه هاي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در سطح كشور

20 - عدم توجه كافي نسبت به كنترل كاركرد IT در صنعت برق

21 - عدم تلاش سيستماتيك و سازمان‌يافته در زمينه بهبود كاركرد IT در صنعت برق