آرمان صنعت برق > بعداجرايي اطلاعات > شاخصهاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات > شاخصهاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات

ميزان پيشرفت و توسعه صنعت برق در عرصه فن‌آوري اطلاعات وارتباطات با شاخصهاي گوناگون و متنوعي قابل سنجش و اندازه‌گيري است. تعدادي از اين شاخصها مرتبط با فاز تدوين راهبرد و پياده‌سازي سيستم‌ها و بخشي به ارزيابي كاركرد فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات مربوط ميگردد. شاخصهاي در نظر گرفته شده براي تعيين جايگاه و كنترل روند پيشرفت فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در صنعت برق بشرح ذيل ميباشد.

لازم به ذكر است كه در سالهاي اخير فعاليتهاي زيادي جهت رشد و توسعه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در صنعت برق صورت گرفته كه لازم است با تهيه طرحهاي جامع و اجراي اين طرحها ضمن استفاده از امكانات وتجربيات موجود انسجام و يكپارچگي مورد نياز در سيستمها ايجاد گرديده و مبادله اطلاعات بين مشتريان و شركتهاي برق و در سطوح مختلف سازماني صنعت برق مورد توجه بيشتري قرار گيرد.