آرمان صنعت برق > بعداجرايي اطلاعات > روند عملكرد شاخصها در سالهاي اخير > شاخصهاي ارزيابي كاركرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات

همانگونه كه قبلا" اشاره شد حداقل با ده شاخص ميتوان كاركرد IT را در صنعت برق مورد ارزيابي قرارداد بررسيهاي بعمل‌آمده در اين زمينه نشان مي‌دهد مطلوبيت كاركرد اكثر شاخصهاي مذكور كمتر از چهل‌درصد و در تعداد محدودي از شاخصها مانند شاخص جامعيت، كيفيت و ساختار ارائه اطلاعات حدود پنجاه درصد است لذا جهت تحقق آرمان مشترك صنعت برق برنامه‌ريزي در راستاي بهبود عملكرد شاخصهاي موردنظر ضروري و اجتناب ناپذير ميباشد.