آرمان صنعت برق > بعداجرايي اطلاعات > پيش بيني ادامه روند شاخصها بر مبناي روند سالهاي گذشته

با توجه به اينكه در سالهاي گذشته عمدتا" شركتهاي زيرمجموعه صنعت برق عليرغم خريد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي متعدد توسعه كاربرد فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات را در قالب يك طرح كلان و يكپارچه دنبال ننموده‌اند ادامه روند گذشته وانجام فعاليتهاي پراكنده و ناهماهنگ نه تنها موجب بهبود قابل‌توجه كاركرد شاخصهاي مورد نظر نخواهد گرديد كه عدم بهره‌وري مناسب از امكانات موجود را نيز دربرخواهد داشت لذا ادامه وضعيت كنوني به هيچ وجه پاسخگوي نيازهاي مديريت جهت دستيابي به آرمان مشترك صنعت برق نميباشد و ضروري است با برنامه ريزي، سازماندهي و تخصيص منابع مورد نياز استفاده از سيستم‌هاي اطلاعاتي بروز و توسعه‌يافته در قالب يك طرح يكپارچه مورد توجه قرارگيرد.