آرمان صنعت برق > بعداجرايي اطلاعات > روند شاخصها بر مبناي آرمان مشترك صنعت برق > ميزان تحقق پروژه هاي IT

در حوزه ستادي و شركتهاي اصلي سيستم‌هاي آن در قالب نرم‌افزارهاي مختلف شناسائي و تبيين مي‌گردد در مرحله اول لازم است نرم‌افزارهاي موجود حتي‌الامكان با طرح كلان هماهنگ و پروژه‌هاي اولويت‌دار مشخص و پياده‌سازي شود ودر مرحله دوم بايد متناسب با راهبردها بتدريج نسبت به پياده‌سازي سيستم‌هاي مورد نظر اقدام نمود در حال حاضر با توجه به در دست نبودن طرح جامع و راهبردها شناسائي وضع موجود و مقايسه آن با وضع مطلوب بدرستي امكان‌پذير نيست بنابراين با تدوين طرح جامع و راهبردها تصويري از وضع مطلوب و نيازهاي طرح كلان در سطوح مختلف صنعت برق بدست خواهد آمد كه در اين صورت ميتوان نسبت به تعيين جايگاه و كنترل روند پيشرفت صنعت برق ( در حوزه ستادي و شركتهاي زيرمجموعه ) در زمينه استقرار سيستم‌هاي مورد نظر با استفاده از فرمول زير اقدام نمود در اين ارتباط ضروري است در طي پنج‌سال آينده كليه سيستمهاي طرح‌جامع در شركت مادر و شركتهاي زيرمجموعه بصورت يكپارچه پياده گردد.