آرمان صنعت برق > بعداجرايي محيط زيست > انتخاب اهداف آرماني در بعد محيط زيست

1 - شاخص اول، « سهم گاز طبيعي از كل سوخت نيروگاههاي حرارتي »، در سالهاي اخير روند افزايش مطلوبي داشته و همچنانكه در نمودار شماره 4 ملاحظه مي‏شود اين رقم به 95 درصد رسيده كه براي پنجساله آينده ميزان « 99 درصد » بعنوان هدف انتخاب مي‏شود. براي نيروگاههائي كه گازرساني به آنها از نظر اقتصادي بصرفه نيست مي‏توان سهم كمتري در توليد منظور نمود به‏گونه‏اي كه هدف 99 درصدي تامين گردد.

2 - براي شاخص دوم، رسيدن به هدف حدود 1 درصد سهم توليد برق از انرژي‏هاي تجديدپذير براي دوره پنجساله قابل حصول خواهد بود. در اين ارتباط عمدتاً به نيروگاههاي بادي مي‏توان اتكاء نمود. ظرفيت نيروگاههاي برق آبي كوچك نيز در اين سهميه منظور مي‏شود.

- نيروگاههاي بادي 250 مگاوات

- نيروگاههاي حرارتي خورشيدي 17 مگاوات

- نيروگاههاي فتوولتائيك 3 مگاوات

- نيروگاههاي زمين گرمائي 100 مگاوات

- نيروگاههاي برق آبي كوچك 80 مگاوات

همچنين با توجه به تصميمات اخير كشور در ارتباط با انتخاب ظرفيت 20 هزار مگاوات براي نيروگاههاي اتمي در چشم‏انداز 20 ساله، انتخاب ظرفيت 3 هزار مگاوات براي دوره پنجساله متناسب خواهد بود.

3 - شاخص « بازده تبديل سوخت به انرژي مفيد (برق- حرارت) در كل نيروگاههاي حرارتي» : نمودار شماره (6) تغييرات توليد انرژي الكتريكي به‏ازاي مصرف يك واحد سوخت در نيروگاههاي حرارتي طي سالهاي 75 تا 82 را نشان مي‏دهد. اين منحني بيانگر آنست كه اين شاخص از 58/3 به 80/3 رسيده كه روند مطلوبي داشته است. دليل عمده اين اصلاح، افزايش ظرفيت نيروگاههاي سيكل‏تركيبي از حدود 1000 مگاوات به 7000 مگاوات در طي اين سالهاست (نمودار شماره 7) اين امر موجب شده تا سهم ظرفيت نصب شده نيروگاههاي سيكل‏تركيبي از كل نيروگاههاي حرارتي از 5 درصد به 25 درصد طي سالهاي 75 تا 82 برســد (نمودار شماره 8)0 هدف آرماني پنجساله در اين شاخص را اگر 00/4 انتخاب كنيم از دو طريق ميسر خواهد شد.

الف:تصويب نيروگاههاي جديد منحصراً بصورت سيكل‏تركيبي و اجراي بخش بخار نيروگاههاي دردست اجرا، بطوريكه سهم بخش گازي در كل نيروگاههاي حرارتي كشور افزايش نيابد

ب : اجراي طرح توليد همزمان برق و حرارت (CHP) در نيروگاههائي كه به مجتمع‏هاي مسكوني و تجاري نزديك هستند. دو واحد گازي نيروگاه مشهد هريك به ظرفيت 70 مگاوات در مرحله اول اجراي اين طرح قرار دارند. حرارت دود خروجي از اين واحدها براي تامين آب گرم موردنياز مجموعه‏هاي اطراف مورد استفاده قرار خواهد گرفت. براي دوره پنجساله هدف 300 مگاوات براي اجراي طرح‏هاي CHP انتخاب مي‏گردد.

4 - افــزايش سهم شبكه‏هـاي زميني نسبت به كل شبكه‏هائي كه در مناطق شهري اجرا مي‏شوند. با توجه به روند تغييرات در 25 سال اخير (جداول شماره 4 و 5 و نمودارهاي 9 و 10) :

الف: سهم 5 درصد براي شبكه‏هاي فشار متوسط زميني از كل

ب : سهم 14 درصد براي شبكه‏هاي فشار ضعيف زميني از كل

افزايش ‏سهم ‏شبكه ‏هاي ‏زميني ‏نسبت ‏به ‏هوائي ‏به ‏گونه ‏اي ‏كه ‏در تهران و پنج شهر بزرگ ساليانه 1 درصد و در شهرهاي ‏متوسط ساليانه5/0درصد نسبت شبكه‏هاي زميني به هوائي افزايش يابدموجب خواهد شد كه در كل شبكه‏هاي كشور نسبت شبكه‏هاي فشار متوسط زميني ساليانه حدود 25/0 درصد و فشارضعيف حدود 5/0 درصد افزايش يابد و هدف فوق محقق شود (نمودارهاي 11و12).

5 - هدف‏ پنج ساله ‏براي ‏شاخص «ضريب ‏انتشار گازهاي آلاينده ناشي از مصرف سوختهاي فسيلي » به‏شرح زير انتخاب مي‏شود كه با استفاده از آنچه در متن اشاره شد دست يافتني خواهد بود.

1- براي كليه واحدهاي نيروگاهي (با هر نوع سوخت) gr Nox/kwh 72/0

2- براي كليه واحدهاي نيروگاهي (با سوخت مايع) gr Sox/kwh 3/1

3- براي هر واحدهاي سيكل‏تركيبي (با سوخت مايع و گاز) gr Co2/kwh 360

- براي واحدهاي بخاري (با سوخت گاز) gr Co2/kwh 480

- براي واحدهاي گازي (با سوخت مايع) gr Co2/kwh 1000

جدول شماره 5 – 7 نسبت شبكه توزيع زميني به كل (در کشور و چندشهربزرگ)

طول خطوط فشار ضعيف طول خطوط فشار متوسط سال
نسبت زميني به كل درصد كيلومتر نسبت زميني به كل درصد كيلومتر
زميني كل زميني كل
9.3 13290 142256 4.7 6941 146331 1372 کل کشور
9.0 13530 150006 4.5 7043 157205 1373
9.1 14705 162081 4.3 7242 166723 1374
9.2 15469 168742 4.2 7383 177313 1375
9.0 16307 181250 4.0 7712 191721 1376
8.9 16973 189829 3.7 7702 206747 1377
9.1 18217 200058 3.8 8312 218432 1378
9.4 19500 207952 3.7 8646 231340 1379
9.9 21166 214244 3.7 9010 245139 1380
10.5 23653 224383 3.6 9560 262996 1381
11.0 25244 230265 3.6 9979 274093 1382
* * * * * * 1372 تهران
* * * * * * 1373
33.7 4777 14194 33.9 2641 7802 1374
34.1 5027 14734 33.8 2692 7960 1375
34.7 5410 15582 33.9 2795 8239 1376
35.3 5800 16442 34.1 2905 8519 1377
32.8 6105 18585 31.5 3164 10029 1378
34.5 6790 19668 34.7 3550 10239 1379
36.9 8033 21773 34.0 3696 10876 1380
36.9 8592 23304 33.8 3959 11727 1381
37.5 8938 23835 34.1 4120 12079 1382
15.8 600 3800 8.2 221 2691 1372 مشهد
15.6 609 3903 8.5 223 2609 1373
2775 228 8.2 4668 700 15.0 1374
2870 230 8.0 4768 818 17.2 1375
3116 233 7.5 4791 934 19.5 1376
3281 234 7.1 4917 944 19.2 1377
3342 242 7.2 5012 964 19.2 1378
3447 253 7.3 5115 970 19.0 1379
3569 267 7.5 5272 975 18.5 1380
3669 279 7.6 5482 1101 20.1 1381
3982 307 7.7 5901 1195 20.3 1382
* * * * * * 1372 اصفهان
* * * * * * 1373
* * * * * * 1374
24.1 1203 4994 12.0 243 2031 1375
24.5 1258 5140 2.9 61 2090 1376
25.1 1321 5263 13.5 294 2174 1377
25.4 1367 5383 13.6 309 2268 1378
16.5 759 4597 12.1 336 2784 1379
17.9 862 4807 12.4 363 2916 1380
19.3 971 5023 12.7 387 3055 1381
20.4 1069 5241 13.0 414 3188 1382
* * * * * * 1372 شيراز
* * * * * * 1373
* * * * * * 1374
* * * * * * 1375
9.4 260 2761 8.1 228 2822 1376
3154 195 6.2 3644 263 7.2 1377
7.7 295 3836 6.1 205 3361 1378
8.1 325 4015 5.9 212 3615 1379
9.0 358 3993 6.2 215 3447 1380
9.4 402 4268 5.8 217 3771 1381
10.1 447 4430 5.6 223 3961 1382

* اطلاعات به تفكيك موجود نمي باشد

جدول شماره 6 – 7 روند کاهشي نسبت شبکه هاي زميني به کل در کشور

نسبت زميني به كل درصد فشار ضعيف نسبت زميني به كل درصد فشار متوسط سال
جمع زميني هوايي جمع زمين هوايي
13.99 36137 5054 31083 12.06 32077 3868 28209 1357
12.90 42589 5492 37097 11.18 36517 4083 32434 1358
11.44 51934 5943 45991 9.02 46414 4186 42228 1359
10.68 60496 6460 54036 8.13 53459 4347 49112 1360
10.18 68411 6963 61448 7.38 62424 4605 57819 1361
9.79 75519 7393 68126 6.95 70247 4884 65363 1362
9.78 82690 8091 74599 6.23 79665 4965 74700 1363
9.52 92736 8826 83910 5.54 92968 5153 87815 1364
9.42 101823 9594 92229 5.42 99855 5416 94439 1365
9.24 111077 10264 100813 5.17 108729 5620 103109 1366
9.20 117948 10856 107092 5.04 117090 5897 111193 1367
9.19 122854 11292 111562 5.02 123066 6180 116886 1368
9.11 128166 11676 116490 4.96 129033 6402 122631 1369
9.17 132713 12173 120540 4.92 134465 6614 127851 1370
9.26 136867 12674 124193 4.97 138499 6880 131619 1371
9.34 142256 13290 128966 4.74 146331 6941 139390 1372
9.02 150006 13530 136476 4.48 157205 7043 150162 1373
9.07 162081 14705 147376 4.34 166723 7242 159481 1374
9.17 168742 15469 153273 4.16 177313 7383 169930 1375
9.00 181250 16307 164943 4.02 191721 7712 184009 1376
8.94 189829 16973 172856 3.73 206747 7702 199045 1377
9.11 200058 18217 181841 3.81 218432 8312 210120 1378
9.38 207952 19500 188452 3.74 231340 8646 222694 1379
9.84 215144 21166 193978 3.68 245139 9010 236129 1380
10.54 224382 23653 200729 3.64 262996 9560 253436 1381
10.96 230265 25244 205021 3.64 274093 9979 264114 1382