آرمان صنعت برق > بعداجرايي محيط زيست > استراتژيهاي نيل به آرمان در بعد محيط زيست

با توجه به جداول و نمودارهاي بخشهاي پيش و تجزيه و تحليل آنها، در زير جدول خلاصه بسترهاي سازماني و استراتژيهاي آنها آمده است.

جدول بسترهاي سازماني و استراتژيهاي بعد محيط زيست آرمان صنعت برق

رديف شاخص بسترهاي سازماني استراتژيها
1 كليه شاخص‌ها فرهنگ و تفکر زيست محيطي

الف- توسعه آموزشهاي مرتبط با امور محيط زيست

ب- انجام مطالعات جهت شناخت وضعيت موجود صنعت برق از نظر زيست محيطي

ج- توسعه تحقيقات زيست محيطي در صنعت برق

د- تدوين خط مشي زيست محيطي صنعت برق

و- تعيين سهم مشخصي از سرمايه‏گذاري‏هاي صنعت برق براي اقدامات زيست محيطي

ه- اجراي تعرفه سبز

سيستم طراحي

الف- طراحي شبكه‏هاي برق متناسب با فضاي پيراموني بمنظور هماهنگي و همخواني با آن

ب- انتخاب آرايش و ساختار مناسب شبكه‏هاي هوائي انتقال و فوق توزيع (احداث شبكه‏هاي چند مداره بجاي چند شبكه تك مداره موازي)

ج- اجتناب از احداث شبکه ها در شيب تند تپه ها و جنگلها

د- استفاده از كابل‏هاي سازگار با محيط زيست (افزايش سهم كابل‏هاي غيرهالوژنه و غيردودزا نسبت به كابل‏هاي با روكش PVC در شبكه‏هاي زميني)

و- رعايت استانداردهاي نوين در طراحي سيستم هاي روشنائي سازگار با معيارهاي بهداشتي و زيست محيطي

2 سهم گاز طبيعي از كل سوخت نيروگاههاي حرارتي سوخت نيروگاهها

الف- تأمين گاز طبيعي براي كليه نيروگاههاي جديد

ب- ايجاد شرايط براي تأمين گاز نيروگاهها در كل سال

ج- حذف تدريجي نيروگاههائي كه تآمين گاز براي آنها ميسر نيست

3 سهم انرژيهاي تجديدپذير وهسته‌اي در توليد برق انرژيهاي نو

الف- توسعه تحقيقات در زمينه استفاده بيشتر از انرژيهاي تجديدپذير

ب- تلاش در جهت كاهش هزينه توليد برق از انرژيهاي نو

ج- افزايش سهم نيروگاههاي اتمي بهمراه توسعه برنامه‌هاي ايمني براي آنها

د- توسعه استفاده از پتانسيل‌هاي آبي براي توليد برق

4 بازده تبديل سوخت به انرژي مفيد(برق ـ حرارت) در كل نيروگاههاي حرارتي بهره‌وري انرژي الكتريكي

الف- توسعه آموزشهاي عمومي براي مديريت مصرف

ب- کاهش تلفات در شبكه‏ها

بازده تبديل سوخت در نيروگاهها

الف- توسعه توليد همزمان برق و حرارت (CHP)

ب- افزايش راندمان توليد برق (توسعه نيروگاههاي سيكل تركيبي)

5 نسبت شبكه‌هاي زميني به كل شبكه‌هاي برق مبلمان شهري

استفاده از شبكه‌هاي زميني در محيطهاي شلوغ شهري خصوصاً در مجاورت مكانهاي باارزش معماري

6 ضريب انتشار گازهاي آلاينده ناشي از مصرف سوختهاي فسيلي آلودگي نيروگاههاي حرارتي

الف- استفاده از روشهاي مهندسي احتراق براي کاهش آلاينده‏ها

ب- افزايش سهم نيروگاههاي سيكل‏تركيبي نسبت به گازي

ج- توسعه امر تصفيه فاضلابها در نيروگاهها و تحويل بخشي از آن به شرکتهاي آب و فاضلاب و نيز بكارگيري روشهاي بازيافت و استفاده مجدد از آب مصرفي

د- توسعه فضاي سبز بمنظور جذب و كاهش سطح انتشار گازهاي گلخانه‏اي و آلودگي هوا و كاهش ميزان سروصدا

ه- فيلترگذاري در خروجي نيروگاهها براي كاهش آلودگي