آرمان صنعت برق > بعداجرايي محيط زيست > محيط زيست و صنعت برق > محيط زيست و صنعت برق

صنعت برق خدمات بزرگي به جامعه ارائه مي‌دهد. امروزه زندگي بدون استفاده از انرژي برق غيرقابل تصور است. برق عليرغم همه خدماتي که دارد، در جريان توليد، انتقال و توزيع آثاري بر محيط زيست مي‌گذارد که در صورت عدم توجه و برنامه‌ريزي مي‌تواند مخرب باشد.