آرمان صنعت برق > بعداجرايي محيط زيست > راهکارهاي اصلاحي > آلودگيهاي ديداري

يکي از مهمترين پيامدهاي منفي ايجاد تأسيسات توزيع نيروي برق، آسيب به زيبايي فضاي شهرها (مبلمان شهري ) و اماکن و بناهاي تاريخي و مذهبي مي باشد. در سالهاي گدشته با افزايش سهم شبکه‌هاي هوائي در توزيع، آسيب هاي ديداري به مناظر شهري وارد شده است. ناهماهنگي اين شبکه‌ها با زمينه‌ها و مناظر موجب ناخوشايندي فرد ناظر مي شود. در بعضي از کشورها ضوابط و مقررات ويژه‌اي در اين رابطه وضع گرديده و مؤسسات مسئوول موظف به رعايت آنها گرديده‌اند.

در مورد آلودگي ديداري، شاخصي که مي‌توان تعريف نمود، نسبت طول شبکه‌هاي زميني در شهرها ( فشار ضعيف و متوسط ) به کل شبکه‌هاست. هر چه ميزان اين شاخص بيشتر باشد مشخص‌کننده اين است که شبکه‌هاي برق، کمتر در ديد و منظر عمومي است.

افزايش نسبت شبکه‌هاي زميني موجب خواهد شد تا ضرورتي براي قطع شاخة درختان و آسيب رساندن به فضاي سبز شهري نباشد. علاوه بر اين مسئله لزوم رعايت حريم شبکه‌ها که در معابر با عرض کم موجب ايجاد مشکلاتي براي شهروندان مي‌گردد، با توسعه شبکه‌هاي زميني تعديل خواهد شد.