آرمان صنعت برق > بعداجرايي محيط زيست > شاخص‏هاي بعد محيط زيست > سهم گاز طبيعي از كل سوخت نيروگاههاي حرارتي

اين شاخص با فرمول زير محاسبه مي‏شود كه در آن ارزش حرارتي يك مترمكعب گاز طبيعي، يك ليتر نفت گاز و يك ليتر نفت كوره برابر فرض شده است.

در مواردي كه آمادگي مصرف گاز طبيعي در نيروگاهها وجود داشته باشد ولي بدليل عدم تامين گاز، الزاماً از سوخت مايع استفاده شود، مصرف نيروگاهها، گاز طبيعي فرض مي‏شود.

اين شاخص همانگونه كه در نمودار شماره 4 نشان داده شده است در سالهاي اخير روند بسيار مطلوبي داشته است، هرچند بدليل محدوديت در تامين گاز طبيعي در ماههاي سرد زمستان معمولاً مصرف سوخت مايع افزايش مي‏يابد كه اين مساله در نمودار شماره 5 مشاهده مي‏شود.