آرمان صنعت برق > بعد اجرايي اقتصادي و مالي > شاخص هاي عملكرد مالي و اقتصادي صنعت برق > شاخص اشتغال‌زايي

اين شاخص از نسبت ميزان اشتغال در هريك از زيربخشها به كل اشتغال در صنعت برق محاسبه مي‌گردد. با اين پيش‌فرض كه مسئله اشتغال و كاهش بيكاري يكي از اهداف اصلي برنامه‌ريزان اقتصادي كشور مي‌باشد، فعاليتي براي حمايت و سرمايه‌گذاري در اولويت قرار مي‌گيرد كه ميزان مقداري اين شاخص در آن بيشتر از ديگر بخش‌ها باشد.